• ท่องเที่ยวสิงคโปร์ตามอัธยาศัย
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ง่ายๆด้วยตัวเอง
รหัส 003-0592
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 (เป็นต้นไป)
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี – ทดสอบ ART TEST

08.00 น. : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน SCOOT

10.50 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR625 (VTL FLIGHT)

14.15 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร เข้ารับการตรวจ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์

ที่พัก : Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน   

วันที่ 2
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เข้ารับการทดสอบ RT-PCR ไม่ต้องกักตัว (เลือกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏของประเทศไทย) สามารถใช้ผลนี้สำหรับการกลับเข้าประเทศไทย

ที่พัก : Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - HALF DAY CITY TOUR (2 ชั่วโมง)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำสำหรับ HALF DAY CITY TOUR: Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์  น้ำพุแห่งโชคลาภ ขอพรกับสถานที่ๆมีจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก ไชน่าทาวน์ ของกินและของ ขายมากมายให้เลือกซื้อกลับไปฝากที่บ้าน วัดเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์ (Buddha Tooth Relic Temple and Museum) ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว Marina Bay sand ประกอบไปด้วยโรงแรมห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์มากมาย

บ่าย : ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

15.25 น. : นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR610

16.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
  1. รวมค่าบริการ ลงทะเบียน VTL Pass, แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass
  2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
  3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  4. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP สำหรับพัก (3ท่าน)อาจจำเป็นต้องแยกพัก2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
  5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  7. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (2 ช.ม./1 วัน) 
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทดสอบ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์
 8. ค่าทดสอบ RT-PCR เพื่อใช้ผลเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 9. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 10. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour
 11. โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่(ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 12. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ ART TEST 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 13. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

อ้างอิงจากประกาศของสถานฑูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

นักเดินทางชาวไทยที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้เงื่อนไข Vaccinated Travel Lane (VTL) ดังนี้ ต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนใช้งานฉุกเฉินกับ WHO แล้วเท่านั้น (เงื่อนไขการรับวัคซีนเด็กอยู่ในตารางด้านบน)

 • Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อย่างน้อย 2 เข็ม
 • Moderna (m-RNA-1273) อย่างน้อย 2 เข็ม
 • AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อย่างน้อย 2 เข็ม
 • Covishield อย่างน้อย 2 เข็ม
 • Sinopharm อย่างน้อย 2 เข็ม
 • Covaxin อย่างน้อย 2 เข็ม
 • Sinovac อย่างน้อย 2 เข็ม
 • วัคซีนสูตรผสมตามรายชื่อด้านบน อย่างน้อย 2 เข็ม
 • Janssen 1 เข็ม

วัคซีนนอกเหนือรายการด้านบนไม่สามารถเดินทางได้

เงื่อนไขการให้บริการ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ***มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

กรุณาชำระจำนวนเต็ม กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าบริการ เริ่มที่ 16,888 บาท อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากราคาตั๋วเครืองบินปรับขึ้นในวันที่ลูกค้าเลือกเดินทาง

 

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 7,500 บาท

 

เด็ก 2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ มีเตียง
ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

 

เด็ก 2-11ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคาลด 1,000 บาท

 

น้ำหนักกระเป๋า 20 kg. / 690 บาท / ขา

Tags ที่เกี่ยวข้อง สิงคโปร์
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ