• Marina Bay Cruise Center
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
รหัส 006-1762
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ประเทศสิงคโปร์ ท่าเรือ (Marina Bay Cruise Center)

14.00 น. : เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์(ท่านควรมาเช็คอินที่ท่าเรือก่อนเรือออก3ชั่วโมง)

20.00 น. :  เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเริอสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชวอยู่บน บัตร

Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานทห้องอาหาร บฟเฟต์ นานาชาติได้ตามอธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชน 6) และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

ทานสามารถเขาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง ทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพื ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องงพักของท่าน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู๋บนชั้น 16
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower

Dream Dining Upper

(Walk-in open seating)

 อาหาร  ตะวันตก ชั้7

อาหาร จีน ชั้น 8

ท่านสามารถทานไดไม่จำกัด

Genting Dream เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึและนำลงทะเลล่องในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพร้อมกับ ความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

วันที่ 2
น่านน้ำสากล - สนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

เช้า/กลางวัน : ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ใหดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู๋บนชั้น 16
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower

Dream Dining Upper

(Walk-in open seating)

 อาหาร ตะวันตก ชั้7

อาหาร จีน ชั้น 8

ท่านสามารถทานไดไม่จำกัด

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ตางๆทั่วทั้ง ลำเรือ หลงจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

**รือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ : เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพีกของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้ หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตันเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตันเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

วันที่ 3
ประเทศสิงคโปร์

เช้า : ท่านสามารรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู๋บนชั้น 16
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower

Dream Dining Upper

(Walk-in open seating)

 อาหาร ตะวันตก ชั้7

อาหาร จีน ชั้น 8

ท่านสามารถทานได้ไม่จำกัด

10.00 น. : เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ หลังจากที่ทุกท่านลงจากเรืออจะผ่าน พิธิการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

เดินทางกลับถึง กรงเทพ ฯ โดยสว้สดิภาพ **อย่าลืมตรวจสัมภาระของท่านก่อนออกจากเรือ**

เงื่อนไข
 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2.  อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 3. ค่าภาษีท่าเรือ
 1. ค่าทิปส์ SGD 21 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony
 2. และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 5. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 9. ค่าตรวจ Antigen Rapid Test

อัตราค่าบริการเริ่มต้น

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งก่อนทำการจอง***

                วันเดินทาง

 

22,29 กรกฎาคม 2565

 

 

ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน (เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  

พักเดี่ยว ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2

ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4

ราคาท่านละ

เด็กทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) ราคาท่านละ
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)       10,900       10,900 . 18,900
ห้องพักแบบมหน้าต่าง(Oceanview) 11,500

 

11,500

 

. 20,500
ห้องพักแบบมระเบียง(Balcony) 12,900 12,900 . 23,000
                 วันเดินทาง

 

5,12,19,26 สิงหาคม 2565

6,23,30 กันยายน 2565

ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน (เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  

พักเดี่ยว ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2

ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4

ราคาท่านละ

เด็กทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) ราคาท่านละ
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)       11,500       11,500 . 20,500

21900

ห้องพักแบบมหน้าต่าง(Oceanview) 12,500

14500

12,500

14500

. 21,900

25

ห้องพักแบบมระเบียง(Balcony) 14,500 14,500 . 25,500
                 วันเดินทาง

 

 

2 ,9 กันยายน 2565

 

ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน (เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  

พักเดี่ยว ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2

ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4

ราคาท่านละ

เด็กทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) ราคาท่านละ
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)       12,500       12,500 . 21,900

325,

ห้องพักแบบมหน้าต่าง(Oceanview) 13,000

155,00

13,000

155,00

. 23,500

285

ห้องพักแบบมระเบียง(Balcony) 15,500 15,500 . 28,500

 

                  วันเดินทาง

7,14,21,28 ตุลาคม 2565

4,11 พฤศจิกายน 2565

20,27 มกราคม 2566

3,10,17,24 กุมภาพันธ์ 2566

3,10,17,24,31 มีนาคม 2566

7,14,21,28 เมษายน 2566

ประเภทห้องพัก

 

ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน (เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  

พักเดี่ยว ราคาท่านละ

 

 

 

 

 

 

 
ท่านที่ 1-2

ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4

ราคาท่านละ

เด็กทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) ราคาท่านละ
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)      14,000      14,000 . 25,900
ห้องพักแบบมหน้าต่าง(Oceanview) 14,900 14,900 . 27,500

 

ห้องพักแบบมระเบียง(Balcony) 16,900 16,900 . 31,000
                 วันเดินทาง

 

18,25 พฤศจิกายน 2565

2,9,16,23,30 ธันวาคม 2565

 

ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน (เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  

พักเดี่ยว ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2

ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4

ราคาท่านละ

เด็กทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) ราคาท่านละ
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)       14,900

15900

      14,900

15900

.       27,000

15900

ห้องพักแบบมหน้าต่าง(Oceanview) 15,900 15,900 . 28,900
ห้องพักแบบมระเบียง(Balcony) 18,000 18,000 . 33,500

***ราคายังไม่รวมค่าทิป์เรือ SGD 21 /คน/คืน (ชำระบนเรื อ )**

**ห้องพักมีจำนวนจำกัด โปรสอบถามห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจองขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

** ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจอง จำนวนห้องพักที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **

*** ราคาที่พนักงานแจ้งให้ทราบเป็นราคาภายใน 24ช.ม เท่านั้น***

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง
 3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง กรณียกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ