• บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส
 • สวนดอกไม้แห่งความรัก ถ่ายรูปสุดชิค! กับ สะพานมือ Golden bridge
 • เมืองเว้  ล่องเรือมังกรแม่น้ำเฮือง วัดเทียนมู่ พระราชวังไดโนย นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้
 • ฮอยอัน เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันล้ำค่า สัญลักษณ์เวียดนามสะพานมังกร
 • หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง
 • ดานัง ถ่ายภาพกับโบสถ์สีชมพู แวะให้ท่านซื้อของฝากที่ตลาดฮาน
ทัวร์เวียดนาม
รหัส 003-1575
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ร้าน OTOP – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา –ล่องเรือแม่น้ำเฮือง

06.40 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

09.45 น. : นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD636

11.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เมืองมรดกโลกเป็นเมืองหลักของจังหวัดเถื่อเทียน แวะ ร้านOTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง นำท่านสู่ วัดเทียนมู่เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเด่นของวัดคือ เจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากจีนผสมผสานกับความเชื่อของพุทธศาสนามหายานอย่างลงตัว มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นนั้นจะเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า ทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่ยักษ์มีน้ำหนักถึง 2,000 กิโลกรัม นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดดองบา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป ให้ทุกท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

นำท่าน ล่องเรือมังกร แม่น้ำเฮือง โดยเรือมังกร (สัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ)จะเป็นเรือขนาดใหญ่ มีหัวเรือเป็นมังกร 2หัว ระหว่างล่องเรือมังกร ท่านจะได้ชมศิลปะการแสดง มีศิลปินนักร้อง นักดนตรี ที่มาฟ้อนรำและบรรเลงเพลงพื้นบ้านให้ฟังกันสดๆ ซึ่งในอดีตการฟ้อนรำและการบรรเลงเพลงพื้นบ้านนี้ เป็นการเล่นถวายให้กับจักรพรรดิเท่านั้น (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

วันที่ 2
เมืองเว้ - พระราชวังไดโนย – นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองดานัง - ร้านOTOP - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น บานาฮิลล์ –หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้ – ชมโรงไวน์ Debay Wine Cellar - สะพานมือ Golden Bridge

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโนย (Dai Noi) (ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวัง) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส

พิเศษ!! พาทุกท่าน นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ) ชมบ้านเมือง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ แวะ ร้านOTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

บ่าย : นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร นำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย

นำท่านชม สะพานมือ Golden Bridge ตั้งตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮิลล์ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ มีความสวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศาได้อย่างเต็มอิ่ม

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

วันที่ 3
บานาฮิลล์ - เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง- เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานมังกร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

อิสระเดินเล่นชม บานาฮิลล์ พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงสมควรเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง อดีตหมู่บ้านชาวประมง เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง มีหาดทรายขาวที่ขึ้นชื่อ วิวที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน รวมถึงงานศิลปะผ้าไหมปัก ท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน

จากนั้นนำพาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน  แวะ ร้านOTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆรอบหมู่บ้านมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ให้ท่านสนุกสนานไปกับ กิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

จากนั้นนำท่านสู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้ามแม่น้ำ Han River ช่วยให้การเดินทางจากสนามบินนานาชาติดานังไปยังถนนสายหลักๆในเมืองได้ง่ายขึ้น จุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)

วันที่ 4
เมืองดานัง- โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) นำท่านชม โบสถ์สีชมพู หรือโบสถ์คริสต์ดานัง (Danang Cathedral) เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม

แวะให้ท่านซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market) เป็นสถานที่รวบรวมสินค้า อาหารพื้นเมืองเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

12.00 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Ari Asia เที่ยวบินที่ FD637

13.45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

ช่วงเดินทาง
14/08/2022 17/08/2022
จำนวน
ราคา
13,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
เดินทาง 14/08/2022 17/08/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/08/2022 24/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  13,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
  เดินทาง 21/08/2022 24/08/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   28/08/2022 31/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   13,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
   เดินทาง 28/08/2022 31/08/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/09/2022 07/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    14,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
    เดินทาง 04/09/2022 07/09/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/09/2022 14/09/2022
     จำนวน
     ราคา
     14,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
     เดินทาง 11/09/2022 14/09/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18/09/2022 21/09/2022
      จำนวน
      ราคา
      14,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
      เดินทาง 18/09/2022 21/09/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25/09/2022 28/09/2022
       จำนวน
       ราคา
       13,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
       เดินทาง 25/09/2022 28/09/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02/10/2022 05/10/2022
        จำนวน
        ราคา
        14,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
        เดินทาง 02/10/2022 05/10/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         09/10/2022 12/10/2022
         จำนวน
         ราคา
         14,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
         เดินทาง 09/10/2022 12/10/2022
         *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          16/10/2022 19/10/2022
          จำนวน
          ราคา
          14,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
          เดินทาง 16/10/2022 19/10/2022
          *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           23/10/2022 26/10/2022
           จำนวน
           ราคา
           14,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
           เดินทาง 23/10/2022 26/10/2022
           *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            30/10/2022 02/11/2022
            จำนวน
            ราคา
            14,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
            เดินทาง 30/10/2022 02/11/2022
            *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             06/11/2022 09/11/2022
             จำนวน
             ราคา
             14,888 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
             เดินทาง 06/11/2022 09/11/2022
             *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              13/11/2022 16/11/2022
              จำนวน
              ราคา
              14,888 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
              เดินทาง 13/11/2022 16/11/2022
              *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               20/11/2022 23/11/2022
               จำนวน
               ราคา
               14,888 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
               เดินทาง 20/11/2022 23/11/2022
               *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                27/11/2022 30/11/2022
                จำนวน
                ราคา
                14,888 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
                เดินทาง 27/11/2022 30/11/2022
                *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 04/12/2022 07/12/2022
                 จำนวน
                 ราคา
                 14,888 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
                 เดินทาง 04/12/2022 07/12/2022
                 *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  11/12/2022 14/12/2022
                  จำนวน
                  ราคา
                  14,888 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
                  เดินทาง 11/12/2022 14/12/2022
                  *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   18/12/2022 21/12/2022
                   จำนวน
                   ราคา
                   14,888 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
                   เดินทาง 18/12/2022 21/12/2022
                   *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                    • ก.ค.65 - ธ.ค.65
                    • 5 วัน 4 คืน
                    เริ่มต้น 49,500 บาท
                    • มค.65 - ธค.65
                    • 9 วัน 6 คืน
                    เริ่มต้น 54,900 บาท
                    • ธ.ค.65
                    • 7 วัน 5 คืน
                    เริ่มต้น 75,900 บาท