โดยสายการบินไทยสมายล์ สบายกว่ากันเยอะ กินดี อยู่ดี..มีคนดูแล
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วังยะหริ่ง – ป้ายเบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
สะพานแตปูชู – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำพุร้อน – อุโมงค์ปิยะมิตร – สนามบินเบตง – ถนนคนเดินเบตง
สตรีทอาร์ต – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – วัดช้างให้ – ตลาดกิมหยง
PREMIUM … โปรแกรมดีที่คุ้มค่าที่สุด..ราคานี้รวมทุกอย่าง อาหารครบทุกมื้อ
ทัวร์เบตง หนาวนี้ที่..เบตง
รหัส 024-9073
วันที่เดินทาง
พย.65 - กพ.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วังยะหริ่ง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

05.00 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

07.10 น.   เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสาย การบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259

08.30 น.   เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารเช้ากล่อง (1) พร้อมน้ำดื่มเย็น ๆ บริการบนรถ ให้ท่านได้ขอพรเรื่องสุขภาพ การค้าขาย และหน้าที่การงาน ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมาจากนั้นนำท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บ้านขุนพิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเป็นภาพสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของย่านนี้ อีกทั้งยังมีการบันทึกกล่าวถึงตำแหน่งของบ้านขุนพิทักษ์รายาในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสปัตตานี

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลอนดอน (2)

บ่าย   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ อำเภอเบตง ตั้งอยู่ใต้สุดฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงทำให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ระหว่างทางแวะ Check In  ป้ายโอเค เบตง

17.00 น.   นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

ค่ำ   นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย (3) หลังอาหารค่ำนำท่านชมแสงสีสวยงามของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมือง เบตง

หลังจากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูชู - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - อุโมงค์ปิยะมิตร - สนามบินเบตง - ถนนคนเดินเบตง

04.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง @บ้านธารมะลิ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 ก.ม. จัดว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดฮิตของเบตง ที่สำคัญคือ มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวงสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา โดยพื้นระเบียงทางเดินนั้นเป็นพื้นกระจกใสบริเวณเซ็นเตอร์ และที่ส่วนปลายสุดมีทางเดินยาว 61 เมตร นับว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน และถือเป็นจุดชมทะเลหมอกในตอนเช้าที่สวยที่สุดในเบตงในขณะนี้

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (4) บริเวณใกล้ ๆ จุดชมวิวเป็นร้านอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมรายได้ชุมชน เมนูโจ๊กไก่ ไข่ลวก โรตี เหนียวปิ้ง ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ บริเวณไม่ไกลกับจุดชมวิวทะเลหมอก จะมีร้านค้าท้องถิ่นมาตั้งเป็นร้านอาหารเช้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด เป็นสีสันในการท่องเที่ยวที่ต้องลิ้มลองอาหารเช้าแบบชาวเบตง

หลังจากนั้นเดินทางออกจากจุดชมวิว และนำท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนที่ขึงด้วยลวดสลิง ปูด้วยไม้ระแนง ใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำปัตตานีของชาวบ้านท้องถิ่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำ มีความยาวกว่า 100 เมตร

ก่อนนำท่านไปยัง สวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม อากาศเย็นสบายตลอดปี

นำท่านไปยัง บ่อน้ำพุร้อน แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า (รายการในช่วงเช้าหลังจากชมทะเลหมอกที่ SKYWALK@AIYERWENG (Tower scenic Sea of mist) แล้ว รายการอาจสามารถสลับกันได้เพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา)

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน บ่อปลานิล สายน้ำไหล (5) (โกหงิ่ว) เซ็ตเมนูอาหาร

บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) สร้างขึ้นเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเขต 2 เมื่อปี พ.ศ.2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศ ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่า เมื่อเดินออกมาภายนอกอุโมงค์ก็จะพบทั้งป่าไม้ และลำธารที่ค่อนข้างสะอาด และสดชื่น รวมถึงต้นไทรพันปีที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มาก จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินที่สำคัญ

หลังจากนั้น นำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ “สนามบินเบตง” หรือ “ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง” ตั้งอยู่ที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และนับเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านต้าเหยิน (6) (Ta Yoen Restaurant) ร้านอาหารจีนเลื่องชื่อแห่ง อ.เบตง ตั้งอยู่บริเวณใกล้หอนาฬิกาเบตง ซึ่งถือเป็นร้านที่ต้องมาชิมต้องมาลอง ใครมาเบตงแล้วไม่แวะเข้าไปชิมอาหารที่ร้านนี้ ถือว่ามาไม่ถึงเบตง สไตล์อาหารของที่นี่เป็นร้านอาหารจีน หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถนนคนเดินไนท์บาซ่าเบตง

วันที่ 3
ติ่มซำ - สตรีทอาร์ต - พิพิธภัณฑ์เบตง - สนามกีฬากลางหุบเขา - วัดช้างให้ -ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำยอดฮิต ณ ร้านเซ้งติ่มซำ (7) ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิม อยู่ตรงข้ามกับร้านต้าเหยิน บริเวณวงเวียนนาฬิกา ร้านเก่าแก่ที่เปิดมากว่า 20 ปี ในแต่ละวันจะมีเมนูติ่มซำในแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าเลือกมากถึง 50-60 เมนู และนอกจากจะมีอาหารประเภทติ่มซำไว้บริการลูกค้าแล้ว ทางร้านยังมีอาหารอื่น ๆ ให้เลือกด้วย เช่น ไก่สับเบตง บะกุ๊ดเต๋ ขาหมูสามรส ช่วงเช้าคนจะค่อนข้างแน่น แต่ก็ถือเป็นสีสันในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอาจจำเป็นต้องรอโต๊ะว่างในกรณีวันที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น

จากนั้นชม สตรีทอาร์ต ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเบตง เมืองในหมอก สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) เป็นผลงานการวาดภาพบนผนังกำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารต่าง ๆ รอบตัวเมืองเบตง ภาพส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และของขึ้นชื่อของชาวเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ ไก่เบตง แมวข้างฟุตบาท โดยผลงานทั้งหมดนี้เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดยอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มุ่งเน้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวเบตงและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีศิลปินท้องถิ่นยังผลิตผลงานออกมาเพิ่มเติมกระจัดกระจายออกไปในหลายมุมของตัวเมือง ให้ท่านได้ถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นความประทับใจ

จากนั้นผ่านชมและแวะให้ท่านถ่ายรูป สนามกีฬากลางหุบเขา ที่เป็นศูนย์กลางคนท้องถิ่นที่มารวมตัวออกกำลังกาย ประมาณ 10-15 นาที (ถ่ายรูปจากด้านนอก)

จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมือง ชม พิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้ เบตงเป็นภาษามลายู แปลว่าไม้ไผ่ เดิมเรียกว่าอำเภอระยม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 เป็นดินแดนภายใต้การปกครองดูแลของชนชาติไทยในยุคขยายอิทธิพลและครอบครอง คณะผู้บริหารของเทศบาลอำเภอเบตงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองเบตง จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองเบตงขึ้นใน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่มากขึ้น พิพิธภัณฑ์เบตงมี 3 ชั้น โดยส่วนของการจัดแสดงมี 2 ชั้น ซึ่งชั้นล่างเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเก่า เช่น ถ้วยชาม เครื่องเคลือบ ตู้ เตียง ตะเกียงเก่า โดยนำมาจัดแสดงไว้ใน ตู้ไม้กระจกใส ตั้งอยู่หน้าบันไดทางขึ้น ส่วนชั้นที่ 2 มีการจัดแสดงรูปเก่า ๆ หนังสือพิมพ์ ประวัติความเป็นมา โดยแขวนไว้บนฝาผนังของห้อง และมีการติดบอร์ดแสดงแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอเบตง นอกจากนี้ ชั้นที่ 3 ยังเป็นหอคอยชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองเบตงทั้งเมือง

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง วัดพุทธาธิวาสเดิมชื่อวัดเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง ภายในวัดพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร

นำท่านเดินทางไปชิมของหวาน เฉาก๊วยยอดฮิตเมืองเบตง ที่ทำขายมากว่า 40 ปี มีความนุ่ม หอม อร่อย ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วน ๆ สำหรับคนใต้เฉาก๊วยเราจะเรียกกันจนติดปากว่า “วุ้นดำ” หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อทานอาหารกลางวัน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ร้านลุงดำ (8)

บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางไปขอพร หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิอาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย

เรื่องราวประวัติของ “หลวงพ่อทวด วัดช้างให้” นั้นเป็นเรื่องราวตามตำนาน กล่าวเล่าสืบต่อกันมาเรื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมจากหนังสืออ้างอิงหลายเล่มทั้งที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือ “ประวัติหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้” และเอกสารต่าง ๆ พระเครื่องของหลวงพ่อทวด ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้สร้างเองแต่ในความศักดิ์สิทธิ์นั้น คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ความนิยมในวัตถุมงคลหรือพระเครื่อง หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นั้นถือว่าเป็นอมตะควบคู่ไปกับตำนานเล่าขานสืบต่อกันไป จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าหาดใหญ่ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่

18.00 น.   ถึงสนามบินหาดใหญ่

20.25 น.   เดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 268

22.20 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 • จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ       

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว