• อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน – เมืองแดกู (Daegu) 83 TOWER – สวนสนุก E WOLD
 • Hometown Cha-Cha-Cha – วิวชายทะเลวอลโพ – คลินิกหมอฟันของคุณหมอยุน
 • สะพานรูปสมอเรืออิการี – โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค – THE BAY101
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – RED PINE HERB –สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) – ศูนย์โสม
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเก็ตนามู – ช้อปปิ้งถนนซอมยอน Seomyeon first street
รหัส 079-2651
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินคิมแฮ

20.30 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์เช็คอิน F สายการบิน AIR BUSAN ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.10 : บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีโดย สายการบินแอร์ปูซาน เที่ยวบินที่ BX726

วันที่ 2
สนามบินคิมแฮ – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน – แดกู (Daegu) 83 TOWER – สวนสนุก E WORLD

06.20 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  ** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมือง แดกู (Daegu) มหานครใหญ่อันดับ 3 ของเกาหลีใต้ เมืองใหญ่ อากาศดี ล้อมรอบด้วยท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติสวยงามสุดๆเป็นจุดบรรจบของวัฒนธรรม ความทันสมัย มีแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่มากกว่าเมียงดงถึง 5 เท่า และนี่คือ “เมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่

อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน (Palgongsan Natural Park) ที่ตั้งของภูเขาพัลกงซานภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์เป็นหนึ่งในสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกู

ให้ทุกท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา ด้านบนคุณจะเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนหลายลูกที่เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตรวมตัวกับพรรณไม้นานาชนิดกลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

นำทุกท่านสู่ 83 Tower หอคอยชมวิวที่สูงที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกูหอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเด่นสง่ามองเห็นแต่ไกลด้านบนเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูแห่งนี้โดยรอบแบบ 360 องศา**รวมค่าขึ้นลิฟท์ แล้ว

จากนั้นให้ทุกท่านสู่ สวนสนุก E-World

นับเป็นสวนสนุกประจําเมืองแทกูและเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นลําดับที่ 3 ของประเทศเกาหลีใต้เครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสกายจั้มอีกทั้งเครื่องเล่นสุดมันส์อาทิรถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื่นๆและยังมีเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาลให้ทุกท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพเพื่อนเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย

บริการอาหารเย็น  

วันที่ 3
Hometown Cha-Cha-Cha – วิวชายทะเลวอลโพ – คลินิกหมอฟันของคุณหมอยุน – สะพานรูปสมอเรืออิการี – โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค – THE BAY101

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ โพฮัง พาท่านไปตามรอยซีรีย์ Hometown Cha-Cha-Cha เที่ยวกงจินกับหัวหน้าฮงงสุดหล่อ ถ่ายรูปเช็คอินตามรอยพระนางในเรื่องกันมากมายพาท่านชม วิวชายทะเลวอลโพ ชายหาดที่พระเอกนางเอกเจอกันครั้งแรกในเรื่องHometown Cha ChaChaเป็นอีกหนึ่งฉากสถานที่ถ่ายทำและเป็นจุดที่หลายๆคนต้องมาตามรอยมาถ่ายรูปกับพระจันทร์เสี้ยวและยังสามารถเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ริมชายทะเลได้อีกด้วย

พาท่านเที่ยวชม สะพานรูปสมอเรืออิการีโพฮังที่ทอดออกไปกลางทะเลเป็นจุดชมวิวยอดฮิตที่ใครมาเที่ยวโพฮังต้องแวะมาเชคอินสะพานนี้มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ซึ่งอาชีพหลักจะเป็นอาชีพประมงน้ำทะเลสีฟ้าสวยและใสมากตัวสะพานเป็นไม้มีประภาคารดีแดงสดอยู่ตรงกลางถ่ายรูปตัดกับสีท้องฟ้าสวยงามมากๆท่านจะได้เห็นวิวทั้งซ้ายขวาและกลางทะเลหรือจะลงไปเดินเล่นตรงชายหาดก็ได้อีกด้วย พาท่านมาเชคอินถ่ายรูป คลินิกหมอฟันของคุณหมอยุน นางเอกในเรื่องHometown Cha ChaChaเป็นโลเคชั่นในการถ่ายซีรีย์เรื่องนี้นั่นเองซึ่งคลีนิคหันหน้าออกทะเลที่มีวิวทะเลที่สวยมากๆเงียบสงบถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยัง“โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองโพฮังตั้งอยู่ในสวนฮวานโฮ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ THE BAY101  เดอะเบย์ 101 (더베이101)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยให้คุณ ได้สัมผัสธรรมชาติและศิลปะ ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันงดงาม ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเล, ภูเขา และอาคารที่สวยงามร่วมสมัย ทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในยามกลางวัน  และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการชมวิวทิวทัศน์ ในยามค่ำคืนที่งดงามอีกด้วย

วันที่ 4
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – RED PINE –สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ

จากนั้นนำท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย น้ำมันสนเข็มแดงตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอนที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรปัจจุบันได้นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สุดออกมาในรูปแบบที่ทานได้ง่ายและบำรุงสุขภาพได้ดีที่สุดน้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือดเคลียร์หลอดเลือดที่อุดตันลดคลอเลสเตอรอลความดันเบาหวานป้องกันเส้นเลือดตีบแตกตันอีกทั้งยังช่วยให้การผ่อนคลายหลับสนิทมากขึ้นผิวพรรณดูมีสุขภาพดีรับประทานเป็นประจำร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ

พาทุกท่านไปตื่นตาตื่นใจกับการนั่ง สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line Park (ไม่รวมค่าTICKET) อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล สายคอนเทนท์ห้ามพลาด เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส โดยจะมีทั้งหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง  เป็นสีสันที่ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟ้าสวยๆ ได้ดีมากๆ ซึ่งต่อหนึ่งคันรถนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน วิ่งอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิว

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ ของเมืองปูซาน หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันสวยงามเรียงซ้อนกันนับ 1,000 หลัง ไฮไลท์!! ชมวิวของ หมู่บ้านที่ไล่ระดับลงมาเรื่อยๆสีสันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ซานโตรินีแห่งเกาหลี” ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านของของที่ระลึก ขนมต่างๆ และตลอด ทางเดินยังมีภาพ 3 มิติ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพอย่างสนุกสนาน โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่น ของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทำที่นี่ จึงทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น

เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกกับการชมพระอาทิตย์ตกดิน

วันที่ 5
ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรฮอกเก็ตนามู – ถนนซอมยอน Seomyeon first street – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรควงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า

นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ äเที่ยง อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ ถนนซอมยอน Seomyeon first street เป็นถนนยอดนิยมที่คึกคักตลอดเวลาอีกแห่งหนึ่ง หรือเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า “ถนนศิลปะ (Art Street)” ตลอดระยะทางกว่า 330 เมตรของถนน เต็มไปด้วยร้านอาหารที่หลากหลายให้เลือกชิม ทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ, ร้านกาแฟคาเฟ่ให้นั่งชิลล์, ร้านขายสินค้ามากมายหลายประเภทให้เลือกซื้อ รวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆ ได้แก่ โรงภาพยนตร์, โรงละคร เป็นต้น

18.00 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN  เที่ยวบินที่  BX725   ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **

21.30 : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า
 • รถพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR BUSAN สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม (จำกัดจำนวน 1 ชิ้น ) ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี การเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ สนามบินวันแรก หรือ 1,500บาท สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 • ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,000 บาท / ครั้ง / ท่าน
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ