• ชื่นชมความงาม ของหมู่มวลดอกไม้ สวนดอกไม้ บ้านห้วยสำราญ
 • วังนาคินทร์คำชะโนด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค
 • ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ หินสามวาฬหนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 • ภูทอก สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก
 • วังบัวแดง หนองคาย (ต.ปะโค) ได้พบกับดอกบัวสีแดงสดบานสะพรั่ง
 • ศาลาแก้วกู่ เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
 • ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป
รหัส 018-2731
วันที่เดินทาง
ม.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อุดรธานี – สวนดอกไม้ บ้านห้วยสำราญ – วัดป่าสันติวนาราม – คำชะโนด – บึงกาฬ

04.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออก  เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์  (กรุณาเตรียมบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)  มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้บริการ

06.00 น.   ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD300

07.05 น.   ถึง สนามบินอุดรธานี ทีมงานมัคคุเทศก์รอต้อนรับ จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 

นำท่านชื่นชมความงาม ของหมู่มวลดอกไม้ สวนดอกไม้ บ้านห้วยสำราญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธุ์ เช่น เบญจมาศ ดาวเรือง ดอกพุด คัตเตอร์กุหลาบ เป็นต้น โดยมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายภาพ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าสันติวนาราม ชม “พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม” วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นพระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทรงดอกบัว 24 กลีบ กลางน้ำนั้นทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสวยงามและความสงบร่มรื่นในจิตใจไปพร้อมๆ กันได้อย่างประหลาด

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ คำชะโนด หรือ หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง และตำบลบ้านจันทร์ ใน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด  ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา และบ่อน้ำที่อยู่กลางดงเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์อยู่กลางบาดาล เป็นที่อยู่อาศัยของ พญาศรีสุทโธพญานาค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ

18.00 น.   จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอะวัน ณ จ.บึงกาฬ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.   บริการอาหารค่ำ (2) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

วันที่ 2
หินสามวาฬ – ภูทอก

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ ชม หินสามวาฬ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู

ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่นขึ้นชม หินสามวาฬ หินหัวช้าง หินรูปช้าง กำแพงหินยักษ์ ในพื้นที่ของภูสิงห์นั้น เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงาม หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก ความพิเศษของหินสามวาฬอยู่ตรงที่ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (4)  ณ ร้านอาหารในตัวเมืองบึงกาฬ

บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ภูทอก” เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น

สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ ที่พัก โรงแรมอมันตา หนองคาย จ.หนองคาย

19.00 น.   บริการอาหารค่ำ (5) ณ ที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
วังบัวแดง – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย – ตลาดท่าเสด็จ – พระธาตุบังพวน – อุดรฯ – กรุงเทพ

06.00 น.   ตื่นเช้ารับอรุณ นำท่านเดินทางสู่ วังบัวแดง หนองคาย (ต.ปะโค) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ที่สวยงามและเริ่มมีชื่อเสียง มีลักษณะเป็นหนองน้ำ ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มี ดอกดอกบัวบานกว่า2พันไร่ ท่านจะได้พบกับดอกสีบัวแดงสดบานสะพรั่ง มองดูคล้ายมีผืนพรมสีแดงอมชมพูปูอยู่ทั่วผืนน้ำ โดยมีฉากหลังเป็นทิวไม้สีเขียวชอุ่ม

08.00 น.   บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า   นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานเทวาลัย” หรือ “ศาลาแก้วกู่” หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆว่า “วัดแขก” เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง หากเราเดินไปรอบๆ ชมเทวาลัยปางต่างๆจะรู้สึกเหมือนหลงเข้ามาเดินอยู่ในสวนของยักษ์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนใหญ่โตมหึมา จนตัวคนเหลือนิดเดียว ส่วนใหญ่แล้วเทวาลัยต่างๆ จะมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ตามตำนานความเชื่อใน พราหมณ์ ฮินดู และคริสต์ แต่ก็มีงานประติมากรรมบางส่วนซึ่งได้จำลองเอาเหตุการณ์จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณ หรือนิทานพื้นบ้าน นำมาจัดแสดงไว้เช่นกัน

นำท่านเดินทางสู่วัด วัดโพธิ์ชัย เดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองคำ 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.อุดรธานี

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นแหล่งรวมสินค้าแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุบังพวน ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และ “สระมุจลินท์” 1ในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างตามคติพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “สัตตมหาสถาน” อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ระหว่างทางหากมีเวลาเหลือนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้าน vt แหนมเนือง

20.35 น.   เดินทางกลับโดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD311

21.35 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ รอต้อนรับ ณ สนามบินอุดรธานี และ เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ณ สนามบินดอนเมือง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึงสองปีไม่ได้รับการคุ้มครอง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีด – ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 15,999 บาท
 • มี.ค.66
 • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 41,900 บาท