• พระธาตุพูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-บ้านผานม-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระราชวังเก่า
 • ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ล่องเรือชมถ้ำติ่ง-สวนพูนสุขคาเฟ่
 • รถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบางสู่-วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-ถนนคนเดิน
 • วังเวียง-ถ้ำนางฟ้า-สะพานสีฟ้า- ถ้ำปูคำ -บลูลากูล-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย
ทัวร์เกาหลี
รหัส 034-2112
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง

09.00 น.     สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

14.30 น.     เหินฟ้าสู่สนามบินเวียงจันทน์  โดยสายการบินแอร์เอเชียQ เที่ยวบินที่ FD1030

16.00 น.     ถึงสนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง **เอกสารที่ใช้แสดงตรงจุดนี้ คือ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มปัจจุบันที่มีอายุคงมากกว่าเหลือ 6 เดือน  รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นนำท่านขึ้นสู่เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี แลนมาร์ค ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร สมควรแก่เวลาชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

 ค่ำ     บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินชมตลาดมืดหลวงพระบางหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOUNGVILAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 2
หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมน้ำตกตาดกวางสี ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว70-80เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ  จากนั้นนำท่านสู่บ้านผานมเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า  ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะล้านช้างเที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความ เป็น ศิริมงคล  นำท่านชมพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อพระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโมมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส

ค่ำ     บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก HOUNGVILAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาวพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง - สวนพูนสุขคาเฟ่ - รถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบางสู่-วังเวียง - ล่องแม่น้ำซอง - ถนนคนเดิน

05.30 น.     นำท่านเดินทาง ตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าพื้นซิ่น,อาหารพื้นเมือง ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดใหม่” เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์  จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านซางไห เพื่อล่องเรือเที่ยวชม ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำที่อยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงประกอบไปด้วย 2 ถ้ำ แยกขวาไปถ้ำลุ่ม (ล่าง) แยกซ้ายไปถ้ำเทิง (บน) ถ้ำลุ่มหรือถ้ำติ่งล่างนั้นมีความสูง 60 เมตร จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำหินงอกหินย้อยเล็กๆ และยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆประดิษฐานอยู่จำนวนมาก มีทั้งปางประทานพร ปางห้ามญาติ

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมเพลิดเพลินกับการชมวิวแม่น้ำโขง

บ่าย     สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นจากเรือ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ สวนพูนสุขคาเฟ่ คาเฟ่แห่งใหม่ของเมืองหลวงพระบาง ที่โอบล้อมไปด้วยทิวทัศน์ทุ่งนาอันสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง

……… น.     อำลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เดินทางมุ่งหน้าสู่วังเวียง  ใช้เวลาเดินทางประมาน 1 ชั่วโมง  (ไม่อนุญาตให้นำสเปรย์ทุกชนิด รวมถึงสเปรย์แอลกอฮอล์(ต้องใช้แบบเจลแทน) และของมีคมเข้าในสถานี)

……… น.     ถึงสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองวังเวียง

จากนั้นนำทุกท่านไป ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง(รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) **หากท่านใดไม่อยากล่องเรือ สามารถขึ้นบอลลูนชมวิวได้ ราคา 100 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อท่าน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 40 นาที (ยังไม่รวมประกันภัย  บริษัทประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมกรณีขึ้นบอลลูน**

ค่ำ     บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street) หรือ ถนนโรตี ซึ่งมีโรตีให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก TMark Resort หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ 4
วังเวียง - ถ้ำนางฟ้า - สะพานสีฟ้า - ถ้ำปูคำ - บลูลากูล - เวียงจันทน์

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนางฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองวังเวียง ภายในถ้ำนางฟ้าจะมีหินงอกหินย้อย เป็นรูปต่างๆอันสวยงามและยังมีสะพานสีฟ้าสดใสทอดข้ามแม่น้ำซอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของวังเวียง

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำปูคำ (บลูลากูน) อยู่ห่างจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร ภายในประดิษฐานพระนอนสำริดจากประเทศไทย เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ เชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดีหรือมีบุญ ชมบลูลากูน เส้นผ่าศูนย์กลางของบึงน้ำนี้เพียง 5 – 6 เมตร มีน้ำสีฟ้าใส ท่านจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ชื่อปลาจาด เกล็ดสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์

ค่ำ     บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Landmark Mekong Riverside Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ 5
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - สนามบินดอนเมือง

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนาสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย หรือปะตูไซ เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งของเวียงจันทน์  ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และเสียชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ จะเห็นได้ว่าประตูชัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บริเวณโดยรอบจะถูกล้อมรอบด้วยสวนสวย น้ำพุ และดอกไม้ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินเวียงจันทน์

13.45 น.     เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียQ เที่ยวบินที่ FD1041

14.55 น.     ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่ารถไฟความเร็วสูงตามโปรแกรม(ที่นั่งชั้น2) ในกรณีที่บริษัทฯได้ซื้อตั๋วรถไฟมาแล้วไม่สามารถทำคืนลูกค้าได้ในทุกกรณี
 • ค่ารถ
 • ค่าที่พักตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 • น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
 • ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า
 • ค่าตรวจโควิท 19 เช่น RT-PCR หรือ ATK

เงื่อนไขการบริการและการสำรองที่นั่ง

 1. แจ้งชื่อ และเบอร์ติดต่อ แฟกซ์(ไลน์ –เมลล์ )หน้าพาสปอร์ตมายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างช้า 15 วันก่อนเดินทาง
 3. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 6. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ