• แฟรงค์เฟิร์ต – เซนต์กอล์ ล่องเรือ – บอปพาร์ต – โคโลญ – ดุสเซนดอล์ฟ ขาหมูเยอรมัน
 • ดุสเซนดอล์ฟ – หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์ – จัตตุรัสดัมส์ – อัมสเตอร์ดัม – อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
 • สถาบันเจียระไนเพชร – บรัสเซล – อโตเมียม – มาเนนคินพิส – กรองปราซ – เกนต์ – ปราสาทท่านเคาท์ – บรูจส์
 • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ – พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส – เที่ยวชมเมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – หอไอเฟล – จัตตุรัสคองคอร์ด
 • ล่องเรือบาโตมูช-ประตูชัยฝรั่งเศส – ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ – ห้างแกลอรี่ลาฟาแยต หอยเอสคาร์โก
ทัวร์ยุโรป
รหัส 049-1462
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,988 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

17.30     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทไอแอมวาเคชั่น คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

20.40     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY816 สู่สนามบินนานาชาติมัสกัต(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.35     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

02.00     ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวบิน WY115 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอล์ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ อาหาร กลางวัน,เย็น

07.05     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นในยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วแล้ว

นำท่านเที่ยวชม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ นำเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็นจัตุรัสกลางใจเมือง Frankfurt ที่มีความสวยงาม เป็นจัตุรัสที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 14-15 Römer เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของอาคารหลายหลัง มีอาคารที่เป็นศูนย์กลางที่ถูกห้อมล้อมด้วยอาคารต่างๆ ที่นี่เป็นย่านการค้า ร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ที่รวมตัวของผู้คน ความงามมีสไตล์ของอาคาร ชม ศาลาว่าการเมืองFrankfurt city hall ชมจัตุรัสมีน้ำพุแห่งความยุติธรรม เนื่องจาก รูปปั้นกลางน้ำพุนั้นคือประติมากรรมเทพธิดาที่มือข้างซ้ายถือตราชั่งและมือข้างขวาถือดาบสิ่งก่อสร้างรอบด้านจัตุรัสมีสีสันสดใสราวกับหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์กอร์St.Goar (118 Km.)เมืองที่สวยงาม ตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำไรน์

11.30     นำท่านล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ สู่เมือง บอปพาร์ต เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลาง ล่องเรือจุดที่งดงามที่สุด มีลำน้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขา สองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยปราสาทโบราณมากมาย ความเขียวขจีของขุนเขาอันสวยงาม และไหล่เขาที่ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดลํานํ้า กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคเพลิดเพลิน เหมือนอยู่ในเทพนิยาย (ใช้เวลาล่องเรือ 1.15 ชม.)

12.45     เดินทางถึง เมืองบอปพาร์ต Boppard

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ1) ท้องถิ่น

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (121 Km.) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำท่าน เที่ยวชมเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ่งในมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในโลก ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทำให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแล้วเสร็จในปี 1880 เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มาเรีย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองดุสเซนดอฟล์ Dusseldorf (40 Km.) เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศูนย์รวมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน (มื้อ2) ท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 3
ดุสเซนดอล์ฟ - ซานส์ สคันส์ - จัตตุรัสดัมส์ - อัมสเตอร์ดัม อาหาร เช้า,กลางวัน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ3)

นำท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์” (240 Km.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็กๆหน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลมเก่าแก่ กังหันลมสวยๆ แบบดั้งเดิม ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี เลือกซื้อเลือกชมรองเท้าไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม Amsterdam (20 Km.) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ4) จีน

เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย นำคณะเดินทางเข้าสู่ จัตตุรัสดัม Dam Square จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ชม พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace of Amsterdam) แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของอัมสเตอร์ดัมพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย และติดกันมีย่านหนึ่งที่ทำให้เมืองอัมสเตอร์ดัมพิเศษกว่าที่ไหนๆ คือ ย่านโคมแดง Red Light District ย่านที่มีการขายบริการทางการเพศอย่างถูกกฎหมาย โดดเด่นด้วยไฟนีออนสีแดงที่เปิดทั่วเต็มท้องถนน และสถานรื่นเริงทั้งหลาย อิสระช้อปปิ้งที่ถนนกาลเวอร์สตราท (KALVERSTRAAT) ถนนช้อปปิ้งสายสําคัญของอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดกับจตุรัสดัมสแควร์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านรวงของ BRAND NAME และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย

ค่ำ     อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 4
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือท้องกระจก - สถาบันเจียระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ5)

นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก Canal Cruise และสถานที่สำคัญที่เรียงรายตามแนวคลอง รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนในยุคทองของสถาปัตยกรรมดัตช์ที่ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาไทย นำคณะเข้าชม สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากสถาบัน Coster Daimond

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) (200 Km.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต นำท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์

ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น อิสระให้ท่านเลือกชิมอาหารพื้นเมืองและขนมหลากหลายชนิดและเลือกซื้อสินค้าบริเวณถนนชอปปิ้ง

ค่ำ     อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 5
เกนต์ - ปราสาทท่านเคาท์ - บรูจส์ - โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ - บรัสเซล อาหารเช้า,เย็น

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ7)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (GHENT) (50 Km.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ชมภายนอกของ ปราสาทท่านเคานท์ (CASTLE OF THE COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ PHILIP OF ALSACE และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์ จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเมืองเกนท์ (ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า

เที่ยง     อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ บรูจส์ (Bruges หรือ Brugge) (50Km.) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเบลเยี่ยม เป็นเมืองหลวงของแคว้น Sest Flanders ในภูมิภาค Flemish ของเบลเยี่ยมตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ศูนย์กลางเมืองเก่านั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ได้รับการขนามนามว่า เวนิสแห่งภาคเหนือ นำท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรัสเบิร์ก THE BURG ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู นำท่านเข้าชมความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ์

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ8) จีน

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 6
บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ9)

นำคณะเดินทางผ่านพรมแดนเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศส นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (320 Km.)

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ10) จีน

บ่าย     นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป จนมีคำกล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ11) จีน

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 7
เที่ยวชมเมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - จัตตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูช - ประตูชัยฝรั่งเศส - ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยต อาหารเช้า,กลางวัน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ12)

นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจาก พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000 ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุง ปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l’Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสค็องคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส แล้วปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก์L’Obélisque ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูก ส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์ รามเสสที่ 2 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก (มื้อ13)

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยม เจ้าหนึ่ง ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชม สถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามฯลฯ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสินค้าปลอดภาษี Benlux ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนัง และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี่ เวอร์ชาเซ่ ฯลฯ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงามภายในอาคาร นำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคาร ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตั้งอยู่บน ถนนโฮสมานน์ (Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ (Opera Ganier) เปิดให้บริการ ครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นนำของโลกอย่างทุกวันนี้

17.00     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

21.35     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY132 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 8
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.40      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

08.50      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815

18.00      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) และค่าน้ำหนักสัมภาระเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ชิ้น,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม (ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการโดยประมาณ 4,500บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท) อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน ลูกค้าจ่ายราคาจริงกับทางศูนย์ยื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกในการยื่น พร้อมให้คำแนะนำ
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (60 ยูโร หรือ 2,300 บาท)

***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
 2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท
 4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
 8. กรณีวีซ่า ผ่า นแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
17/09/2022 24/09/2022
จำนวน
ราคา
59,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป CLASSIC EUROPE เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
เดินทาง 17/09/2022 24/09/2022
*** ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ 59,988 ***
*** เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,988 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/10/2022 15/10/2022
  จำนวน
  ราคา
  59,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป CLASSIC EUROPE เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
  เดินทาง 08/10/2022 15/10/2022
  *** ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ 59,988 ***
  *** เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,988 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/10/2022 22/10/2022
   จำนวน
   ราคา
   59,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป CLASSIC EUROPE เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
   เดินทาง 15/10/2022 22/10/2022
   *** ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ 59,988 ***
   *** เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,988 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/12/2022 10/12/2022
    จำนวน
    ราคา
    59,988 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป CLASSIC EUROPE เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
    เดินทาง 03/12/2022 10/12/2022
    *** ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ 59,988 ***
    *** เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,988 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/12/2022 17/12/2022
     จำนวน
     ราคา
     59,988 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป CLASSIC EUROPE เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
     เดินทาง 10/12/2022 17/12/2022
     *** ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ 59,988 ***
     *** เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,988 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      24/12/2022 31/12/2022
      จำนวน
      ราคา
      59,988 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป CLASSIC EUROPE เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
      เดินทาง 24/12/2022 31/12/2022
      *** ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ 59,988 ***
      *** เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,988 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ