• ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-ล่องเรือบาโตมูซ
 • มงต์มาตร์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ห้างปลอดภาษี Duty Free
 • ช้อปปิ้งห้าง La Samaritaine – เมืองแม็ส-มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส
 • เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส-กรุงลักเซมเบิร์ก – กรุงบัสเซลส์-จัตุรัสกรองค์ปราซ-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
 • เกนต์-แอนต์เวิร์ป -แอนต์เวิร์ป-รอทเทอร์ดาม-กรุงเฮก-อัมสเตอร์ดัม
 • หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)-หมู่บ้านกังหันลม-ดัมสแควร์-ย่าน Red Light Street
 • ล่องเรือหลังคากระจก-สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ
รหัส 036-2914
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
89,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.20 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK373 (20.20-00.35+1) / EK071 (03.20-08.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.40 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง // **ถ้าเดินทางช่วงSummer เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจองตั๋วภายในกรุณาเช็คข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง**

วันที่ 2
ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-ล่องเรือบาโตมูซ

08.00 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญ  ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป็นที่จัดงานนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสหประชาชาติ ฯลฯ

นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galeries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ปารีส-มงต์มาตร์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ห้างปลอดภาษี Duty Free ช้อปปิ้งห้าง La Samaritaine

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) นำท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d’Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆ นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีสซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
เมืองแม็ส-มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส-เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส-กรุงลักเซมเบิร์ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง 23นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสโดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโมแซล (Moselle) และของแคว้นลอแรน (Lorraine) แคว้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเก็บภาพด้านหน้า มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส (cathedrale Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ในสไตล์กอธิค เป็นมหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส โดยตัวอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมีความโดดเด่นในเรื่องหน้าต่างกระจกสีที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก ผ่านชม เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส (Temple Neuf de Metz) โบสถ์โปรเตสแตนต์สไตล์นีโอ-โรมาเนสก์ (neo-Romanesque) ที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1901 -1905 ตั้งอยู่ในสวนแห่งความรัก (Garden of Love) และได้รับการตั้งเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ในวันที่ 6 มกราคม ปี 1930 เดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง

เย็น :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
กรุงบัสเซลส์-จัตุรัสกรองค์ปราซ-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม-เกนต์-แอนต์เวิร์ป

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ นำท่านเดินชมจัตุรัสกรองค์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจำเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับ การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล อีเว้นท์ ที่พบปะสังสรรค์ของคนในเมือง นำท่านถ่ายรูปคู่กับ แมนาคินพิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท์

นำท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า

เดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Gent) เป็นเมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม และมีความสวยอันดับ3ของเบลเยี่ยมด้วย นำท่านชมเขตเมืองเก่า ย่านจตุรัสใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ St.Bavo’s Cathedral เป็นโบสถ์แบบกอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unessco) อีกด้วย ผ่านชม St.Michielsbrug Bridge สะพานเซนต์ไมเคิล เป็นสะพานหินโค้ง เป็นจุดชมวิวบรรยากาศโดยรอบนี้ได้อย่างสวยงาม นำท่านเดินทางสู่เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
แอนต์เวิร์ป-รอทเทอร์ดาม-กรุงเฮก-อัมสเตอร์ดัม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp​) เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยมที่มีขนาดจำนวนประชากรเยอะเป็นอันดับ 2 รองจากเมืองหลวง Brussels ซึ่งปัจจุบัน Antwerp ก็ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งที่สามารถเดินทางจาก Brussels ด้วยรถไฟภายในเวลาแค่เพียงไม่ถึง 40 นาทีเท่านั้น นำท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ชมจัตุรัสใจกลางเมือง Grote Markt ที่มีสัญลักษณ์อย่างอนุสาวรีย์ Brabo Fountain ที่แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอันแสนกล้าหารของ Brabo กัปตันเรือชาวโรมันที่สามารถตัดแขนของยักษ์และขว้างลงแม่น้ำตามตำนานของชาวเมือง ผ่านชม Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตา ณ ใจกลางเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองรอทเตอร์ดัม (Rotterdam) เป็นเมืองท่าหลักที่ใหญ่อันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส นำท่าน ชมเมืองรอทเตอร์ดัม ที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์ คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ผ่านชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส (The Kijk Kubus The Cubic Houses)  กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ (Williems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งที่ถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ำมาสเข้าด้วยกัน ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองรอทเตอร์ดัม (City Hall Of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย นำท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ที่กษัตริย์ในอดีตใช้เป็นที่ว่าราชการกับข้าราชสำนัก ภายในเป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยอาคาร  ตรงกลางมีน้ำพุสีทองสวยงาม ซึ่งเป็นที่ประชุมของอัศวินในสมัยก่อน แล้วนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เป็นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (SEAT OF INTERNATIONAL LAW) ที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันล้ำค่า นำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองที่สวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อเมืองนั้นก็นำมาจากชื่อแม่น้ำ Amstel รวมกับคำว่า Dam ที่หมายถึงเขื่อนของแม่น้ำ Amstel จึงกลายเป็นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอัมสเตอร์ดัมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าเพชรของโลก ที่สำคัญได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)-หมู่บ้านกังหันลม-ดัมสแควร์-ย่าน Red Light Street

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น Unseen หมู่บ้านที่แอบซ่อนอยู่ ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษหรือความวุ่นวายใด ๆ มีแต่ลำคลองน้ำใส เรือพายลำน้อย ต้นไม้ใบหญ้า และอากาศบริสุทธิ์เป็นดั่งสวรรค์สำหรับการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง แถมพิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น

หมู่บ้านกีธูร์นมีผู้คนอาศัยอยู่ราว ๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารัก อบอุ่น มีคลองขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้าน มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพานไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน ชาวบ้านที่นี่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น มีร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์น่ารักอบอุ่นที่มีอาหารพื้นเมืองอร่อย ๆ กลิ่นไอดัตช์ (Dutch) แท้ ๆ

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติแบบฮอลแลนด์แท้ ๆ ที่ หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaan Schan) ซึ่งมี การอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Zaan ไม่ไกลจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็ก ๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม โดยกังหันลมที่นี่เป็นกังหันที่ยังใช้งานได้ ทำหน้าที่เลื่อยไม้ บดเม็ดสี บดพืช น้ำมัน ฯลฯ นับเป็นเครื่องจักรกลที่คลาสสิคและน่าสนใจมาก ยังมีรองเท้าอีกที่เป็นสัญลักษณ์ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม ผ่านชมจัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ แวะถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือที่เรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานที่อันงดงามหรูหรา ตัวอาคารได้รับการออกแบบอย่างโอ้อ่าสะท้อนถึงอำนาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทองดัตช์ เป็นหนึ่งในสามพระราชวังในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่ผู้เยือนเมืองอัมสเตอร์ดัม มีร้านค้าร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสองฝั่งเส้นทาง และย่านนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของอัมสเตอร์ดัมนั้นก็คือ โบสถ์Oude Kerk ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14

เย็น :   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
ล่องเรือหลังคากระจก-สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม(สนามบิน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ (KEUKENHOF)  ชมสวนดอกทิวลิป ซึ่งบานสะพรั่งหลากหลายสีสันตระการตาที่ยาวนับสิบกิโลเมตร ที่ท่านจะประทับใจไปอีกนาน ให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปคู่กับดอก ทิวลิป ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจกภายในสวนพฤกษชาติ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้เมืองหนาวแสนสวยงามน่ารัก เช่น ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย ไฮยาซินน์ฯลฯอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเหล่าพฤกษชาติมากมาย พร้อมเก็บภาพความประทับใจจนเต็มอิ่ม ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัมสเตอร์ดัม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

22.00 น. : ออกเดินทางจากเมืองอัมสเตอร์ดัม กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK150 (22.00-07.45+1) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 9
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

18.40 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.กรมธรรม์)
 9. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 10. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 10. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 12. ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น