• หมู่บ้านฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ ถ่ายรูปกังหันลม
 • ชิมขนมสตรูปวาฟเฟิล สัญลักษณ์ฮอลแลนด์
 • ล่องเรือหมู่บ้านไร้ถนน เที่ยวจัตุรัสดัมสแควร์ บ้านแอนน์แฟร้งค์
 • ล่องเรือหลังคากระจกชมโรงงานเจียระไนเพชร
 • เที่ยวบรัสเซลส์ ชมมาเนเคนพิส อะโตเมี่ยม
 • ชมเมืองบรูจจ์ เมืองมรดกโลก เดินเล่นบ้านเกิดบีโธเฟ่น
 • เข้าชมวิหารโคโลญจ์ ช้อปปิ้งจุใจใน Maasmechelen Village
 • พิเศษ!! เมนูไวท์ฟิชแห่งทะเลเหนือ พักดีสี่ดาว
ทัวร์ยุโรป
รหัส 005-1614
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
67,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

09.30 น. : นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EVA Air เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

12.30 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ นำท่านบินตรงสู่นครอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR-75

19.35 น. : เดินทางถึงสนามบินสคิปโพล อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากร

วันที่ 2
อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)-บรูจจ์-เกนท์-บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตประเทศเบลเยี่ยม เดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ Brugge ฉายาเวนิสแห่งเบลเยี่ยม หรือ Venice of the North เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์สตะวันตก ที่ได้รับการประกาศกับยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านชมเมืองบรูจจ์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยี่ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันและคงความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซลส์  เข้าชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ Basilica of the Holy Blood โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารเก่าแก่ที่สุดของเมืองบรูจจ์ที่มีอายุกว่า 600 ปี จากนั้นนำท่านสู่บริเวณแกรนด์เพลซ หรืออาคารเบลฟรี ที่นับว่าเป็นฮอล์ลที่ก่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ Ghent เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ

นำท่านชมมหาวิหารเมืองเกนท์ Saint Bavo Cathedral โบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์ผลงานชิ้นเอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค สร้างไว้ตั้งแต่ปี1432 เป็น 1 ในผลงานที่ฮิตเลอร์ต้องการมากที่สุด นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 3
บรัสเซลส์-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต Maasmechelen Village (เบลเยี่ยม)-อาเค่น (เยอรมันี)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมเมืองพร้อมถ่ายรูป อะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญและปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซลส์  จากนั้นนำท่านชม ความสวยงามของจัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นำท่านถ่ายรูปคู่กับ หนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของบรัสเซลส์และเลือกซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มาสเมเคอเลิน เมืองในระดับเทศบาลของประเทศเบลเยี่ยมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมิซ นำท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตที่มีชื่อเสียง มาสเมเคอเลิน Maasmechelen Village จัดเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำในเขตประเทศแถบเบเนลักซ์

*เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต*

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมันี โดยนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอาเค่น Aachen ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเยอรมันีซึ่งมีพรมแดนติดกับเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 4
อาเค่น-บอนน์-โคโลญจ์ (เยอรมันี)-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอนน์ Bonne เมืองริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ห่างจากโคโลญจ์เพียง 24 กิโลเมตร เมืองก่าแก่ที่สุดและจัดเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเยอรมันี ให้ท่านเดินเล่นในจัตุรัสเมืองเก่า Munsterplatz ที่เป็นที่ตั้งของอนุเสาวรีย์บีโธเฟ่น ผู้มีชื่อเสียงดังก้องโลกทางด้านดนตรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านชม เมืองโคโลญจ์ เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ นำท่านเข้าชมมหาวิหารโคโลญจ์ Cologne Cathedral เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่งมรดกโลก เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก

จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจ์พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก, น้ำหอมโคโลญจ์ 4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าอัมสเตอร์ดัม เขตประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 5
อัมสเตอร์ดัม-กีร์ธูร์น-ซานส์สคันส์-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น Giethoorn Village

กีธูร์น ให้ท่านชมทัศนียภาพของหมู่บ้านและ นำท่านล่องเรือในลำคลองน้ำใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธิ์ ชมบ้านเรือนทรงน่ารักที่เรียงรายอยู่ริมฝั่ง เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลากสีสันต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน) และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเป็นของฝาก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse Schans (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม Amsterdam (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก และยังเป็นเมืองที่ติดอันดับโลกที่มีบรรยากาศสวยงามน่าอยู่อาศัยแห่งหนึ่งในยุโรป

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 6
อัมสเตอร์ดัม-ชมเมือง-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-สนามบินสคิปโพล (เนเธอร์แลนด์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมย่านเมืองเก่าถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท์ Konniklijk Paleis สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1648-1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชมย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ Dam Square ลานกว้างที่มีสถานที่สำคัญๆ ตั้งอยู่มากมาย ถ่ายรูปกับโบสถ์ใหม่ที่สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 14

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของอัมสเตอร์ดัมเพื่อให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตัวอักษร I am Amsterdam เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ ของจิตรกร ชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร หนึ่งในสินค้าออกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซื้ออัญมณีล้ำค่านี้

ท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอั มสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเทลที่มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็นหนึ่งในตำนานของชื่อเมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่างๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี

17.30 น. : สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล

21.40 น. : นำท่านออกเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR-76

วันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ

13.40 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่เกินที่สายการบินกำหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิ้น (ใบละ 23 กิโลกรัมได้ 2 ชิ้น / ท่าน) และสำหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคำนวณไว้ ณ วันที่ 22 มิ.ย.2565)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีและภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด (จำนวน 6 วันทัวร์)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7%
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,500 บาท (สำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศเนเธอร์แลนด์ และอัตราเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ)
 • ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีถ้าสายการบินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Certificate ของการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่กลุ่มสหภาพยุโรปให้การรับรอง อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ในส่วนของประเทศเยอรมันให้การรับรองเฉพาะเชื้อเป็น ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็นต้น และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ช่วงเดินทาง
29/12/2022 04/01/2023
จำนวน
ราคา
67,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป Benelux New Year
เดินทาง 29/12/2022 04/01/2023
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,900 ***
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 43,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ