• จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – แฟรงก์เฟิร์ต – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – Coster Diamonds – จัตุรัสดัมสแควร์
 • หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – เมืองอูเทร็คท์ – รอตเทอร์ดาม – รอตเทอร์ดาม – เมืองบรูกส์
 • กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – จัตุรัสกรองด์ ปลาส – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 • ประตูชัย – หอไอเฟล –พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลาวัลเลย์ วิล เลจ เอาท์เลท 
ทัวร์ยุโรป
รหัส 011-1715
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
84,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต

17.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

20.45 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY816 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที) (เวลาท้องถิ่นประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

23.25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น) นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ

02.45 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY115 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที)

07.05 น.     ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมันช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี อิสระให้ท่านเดินเล่น จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดในเมือง อีกทั้งด้านข้างยังมี ศาลาว่าการเมือง (The Romer) หรือ Frankfurt City Hall และ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มีอีกชื่อนึงว่า “มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว” มหาวิหารแห่งนี้นับว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก ที่มีความสูง 95 เมตร มหาวิหารนี้เป็นดั่งศูนย์รวมใจของคนในชาติเยอรมนี และเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำไรน์ สถาปัตยกรรมมีการผสมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่และเก่าอย่างลงตัว นำท่านชมความงดงามตระการตาบริเวณภายนอกของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) อายุกว่า 900 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ และสถาปัตยกรรมโกธิกที่จัดเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโคโลญ คู่กันกับสะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) สะพานข้ามทางรถไฟที่ทอดข้ามแม่น้ำไรน์ จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่ารอบมหาวิหาร ชมอาคารต่างๆที่ถูกการบูรณะให้เหมือนเก่าและยังคงถูกรักษาให้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นศาลากลางเมือง หรือโบสถ์ต่างๆ

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***เมนูขาหมูเยอรมัน***

ที่พัก Mercure Hotel Koeln West หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – Coster Diamonds – ดัมสแควร์

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Amstel ซึ่งที่มาของชื่อเมือง มาจากการรวมชื่อของแม่น้ำเข้ากับคำว่า “Dam” ที่แปลว่าเขื่อนจนกลายมาเป็น Amsterdam ทำให้ถูกขนานนามว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความสวยงามรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เพลิดเพลินไปกับสถานที่สำคัญต่างๆ ร้านค้าสองข้างทาง และวิถีชีวิตของผู้คน จากนั้นรับชมการสาธิตการเจียระไนเพชร (Coster Diamonds) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นเที่ยวชมรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอร์แลนด์จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ เป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ อิสระช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนช้อปปิ้งที่พลุกพล่าน สินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีททั้งรองเท้าและกระเป๋า เปิดประสบการณ์กับย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี แสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกที่ให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง

เย็น           อิสระให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินไปกับเมืองอัมสเตอร์ดัม

ที่พัก NH Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – เมืองอูเทร็คท์ – รอตเทอร์ดาม

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยังหมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคานส์ (Zaanse Schans) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอัมสเตอร์ดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงอบน้ำมัน (Oil Mill) และโรงงานทำรองเท้าไม้ที่อยู่คู่กับชาวดัชต์มาแต่โบราณ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอูเทรคต์ (Utrecht) เมืองแห่งการศึกษา มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และมีนักศึกษาปั่นจักรยานไปมาอย่างคึกคัก สมกับเป็นหนึ่งในเมืองจักรยานที่มีชื่อเสียงระดับโลก ใจกลางเมืองโบราณของอูเทรคต์มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างมากมายซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคกลาง เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St. Martin’s Cathedral) เป็นโบสถ์แบบกอทิก ด้านในมีความสวยงาม ผนังประดับด้วยหน้าต่างกระจกสี คลองโบราณเอาเดอแครคว์ (Oudergracht) ซึ่งในช่วงปลายปีตามสะพานและท่าเรือของเมืองจะตกแต่งด้วยแสงไฟระยิบระยับสว่างไสวไปทั่ว

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองท่าหลักและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (Maas River) รอตเทอร์ดามนับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นำท่านถ่ายรูปกับ ตลาดในร่มแห่งแรกของเนเธอร์แลนด์ (Markthal) ประตูทางเข้าเป็นแบบซุ้มโค้งมีรูปลักษณ์โดดเด่นสะดุดตา ผนังด้านบนถูกตกแต่งด้วยผลงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกในชื่อ Horn of Plenty บ้านลูกบาศก์ (Cube Houses) สีเหลืองสะดุดตาจนกลายเป็นจุดที่ผู้คนหลั่งไหลมาถ่ายรูป อาคารทำเนียบขาว (Witte Huis) เป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่แห่งในใจกลางเมืองรอตเตอร์ดัมที่รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดในปี 1940 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจุบันอาคารทำเนียบขาวใช้เป็นพื้นที่สำนักงานและร้านกาแฟ

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก NH Atlanta Rotterdam หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
รอตเทอร์ดาม – เมืองบรูกส์ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – จัตุรัสกรองด์ ปลาส

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางเข้าสู่เมืองบรูกส์(Bruges) (ระยะทาง 176 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบแห่งเบลเยี่ยม เมืองขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความสวยงาม เรียบง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ จากภูมิทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำลำคลอง และวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบของชาวเมือง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เที่ยวชมจัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ (Markt Square) ใจกลางเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสำคัญอย่างศาลาว่าการเมืองบรูกส์ (Brugels Town Hall) อาคารสไตล์กอธิค (Gothic) ที่ยังคงเป็นที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ของเมืองอยู่จนถึงปัจจุบัน  หอระฆังประจำเมือง (Belfry of Bruges) ยังทำหน้าที่ส่งเสียงเพลงอันไพเราะจากระฆังจำนวน 48 ใบที่ติดตั้งอยู่ภายในหอ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***เมนูเลื่องชื่อ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว***

บ่าย           จากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 130 กม. ประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นำ ท่านถ่ายรูปคู่  อะตอมเมียม (Atomium)  ประติมากรรม รูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ (Royal Palace of Brussels) เป็นสถานที่ที่กษัตริย์เบลเยี่ยมใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นเด็กชายกำลังฉี่ (Manneken Pis) ประติมากรรมที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเข้มแข็ง และสามัคคีของชาวบรัสเซลส์ มาตั้งแต่การรอดพ้นจากความเสียหายอย่างน่าอัศจรรย์ ในเหตุการณ์ปฎิวัติฝรั่งเศส บริเวณจัตุรัสกรองด์ ปลาส (Grand-Place) จัดเป็นหนึ่งในจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นสถานที่ซึ่งเป็นจุดรวมของอาคารและสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าเเก่เเบบบาร็อก โกธิก เเละนีโอโกธิก ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall) เป็นสถาปัตยกรรมเก่าเเก่ เเละเป็นอาคารที่ถือว่างดงามมาก มีจุดเด่นอยู่ที่ยอดแหลมของหอแขวนระฆัง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนที่มีชื่อเสียง เรียงรายไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Gresham Belson Hotel Brussels หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
บรัสเซลส์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางเข้าสู่  มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม.ประมาณ 4.30 ชม.) เมืองหลวงของฝรั่งเศส สถานที่ในฝันแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม แฟชั่น การศึกษา อบอวลไปด้วยความโรแมนติก เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และความสวยงามของมหานครแห่งนี้

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) ชมความหรูหราอลังการของพระราชวังที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดงานศิลปะมากมาย ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์ซาย เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศส และที่ประทับต่างๆของราชวงศ์บูร์บงตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***เมนูเอสคาโก้ เสิร์ฟพร้อมไวน์ท่านละ 1 แก้ว หรือ Soft Drink***

ที่พัก Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางเข้าสู่ ย่านมงมาร์ต (Montmartre ) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหานครปารีส เนื่องจากเป็นพื้นที่บนเนินสูง จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวของปารีสได้เเบบพาโนรามา ย่านนี้ถูกขนานนามว่าเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของศิลปิน  ชมมหาวิหารซาเครเกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) (ด้านนอก) ตัวโบสถ์นั้นถูกสร้างขึ้นในสไตล์ไบเซนไทน์ (Byzantine-style) ตัววิหารซาแครเกอร์ก่อจากหินปูนทราเวอร์ทีน เป็นหินที่โดดเด่นเรื่องการทนต่อสภาวะอากาศส่งผลให้ตัววิหารเองยังคงความงดงามมาได้จนทุกวันนี้

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           ได้เวลาอันสมควรนำท่านล่องเรือ บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เรือชมวิวแม่น้ำแซนน์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความงามของสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่าสองฝั่งแม่น้ำ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เกาะกลางแม่น้ำอีลเดอลาซิติ มหาวิหารนอเทรอดาม รูปปั้นเทพีเสรีภาพ หอไอเฟล หนึ่งในความประทับใจที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนปารีส

ผ่านชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de  la Concord) ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs   Elysees) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลกและยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกในสมัยโบราณ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ถ่ายรูปที่ระลึกกับ หอไอเฟล  แลนด์มาร์คแห่งปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กที่มีความสูงสง่า ที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อมาเยือนประเทศฝรั่งเศสก็ต้องมาชมความงาม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หรือพระราชวังลูฟวร์ในอดีต เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดของปารีส เป็นที่รวบรวมงานศิลปะที่มีค่าที่มีของโลกจำนวนมหาศาล และ มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีส มหาวิหารสูงตระหง่านสมัยศตวรรษที่ 13 ที่มีเสาค้ำยันลอยและรูปสลักการ์กอยล์

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
ช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลาวัลเลย์ วิล เลจ เอาท์เลท – ท่าอากาศยาน ชาร์ล เดอ โกล

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อีกทั้งยังยิ่งใหญ่อลังการ สมกับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม เครื่องสำอางมากมาย อาทิ Chanel , Christian Dior, Prada, Balenciaga ฯลฯ รวมไปถึงมีภัตตาคารซึ่งให้บริการอาหารฝรั่งเศสซึ่งเป็นรสชาติเฉพาะของเมืองปารีสอีกมากมาย หรืออิสระถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น เช่น โอเปร่ากานิเยร์ และบริเวณใจกลางเมือง หรือห้างลา ซามาริแตน (La Samaritaine) ห้างสรรพสินค้าคอนเซ็ปต์สโตร์ที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนับตั้งแต่เปิดทำการเมื่อปี 1870

เที่ยง           อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง

บ่าย            อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท (La Vallee Village) เป็นเอาท์เลทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ เช่น Fendi , Gucci, Celine, Dolce & Gabbana, Versace

17.00          ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล

21.10 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY132 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง)

วันที่ 9
ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

07.10 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)

09.00 น.      ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY815 (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที)

17.45 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (กรณีมีวีซ่าแล้ว หักคืน 5,000 บาท)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาสม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร/ ท่าน /วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยว โรงแรม เมนูอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดได้เนื่องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล โรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน้ำมันจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทจะเรียกเก็บตามจริง
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง
 11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด (โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทำการจอง)
 14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 16. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน
 17. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทจะคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกับพนักงานขายให้มีการยืนยันการออกเดินทาง 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
ช่วงเดินทาง
26/12/2022 03/01/2023
จำนวน
ราคา
84,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
เดินทาง 26/12/2022 03/01/2023
*** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 84,999 ***
*** พักเดี่ยว 17,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ