• ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ช็อปของฝาก สิงโตแห่งลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส ถ้ำน้ำแข็งพันปี
  • สะพานแขวนบนหน้าผา ไอซ์ไฟล์เออร์ – ลูกาโน่ ทะเลสาบลูกาโน่ – ฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เล็ต – โคโม่ อิตาลี – เวนิส
  • ล่องเรือสู่เวนิส แกรนด์คาแนล มหาวิหารซานตามาเรีย จัตุรัสซานมาร์โค ถ่ายรูปคู่หอระฆัง หอนาฬิกา มหาวิหารเซนต์มาร์ก
  • พระราชวังดอจ์ด สะพานริอัลโต สะพานถอนหาใจ ถนนชช้อปปิ้ง – เมืองปิซ่า
  • จัตุรัสเปียซซาเดลดุโอโม่ หอเอนปิซ่า อาสนวิหาร&หอศีลปิซ่า – มิลาน ถนนแฟชั่นมอนเต นโปเลียน
  • จัตุรัสดูโอโม่ เข้าชมมหาวิหารมิลาน ช้อปปิ้งแกลลอลี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
รหัส 044-2629
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมัสกัต (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) - ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์

06.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน Oman Air WY โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

09.15น.   บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานมัสกัต โดยสายการบิน Oman Air โดยเที่ยวบินที่ WY 818

12.35น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

14.45 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์โดยเที่ยวบินที่ WY 153

19.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)

พัก Holiday Inn Zurich Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ซูริค - ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ช็อปของฝาก สิงโตแห่งลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส ถ้ำน้ำแข็งพันปี สะพานแขวนบนหน้าผา ไอซ์ไฟล์เออร์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำ “รอยส์” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

ช็อปของฝาก ห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้เพราะของที่ระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส (แกะสลักฟรีเมื่อซื้อ) นาฬิกา เสื้อผ้า ช็อคโกแลต และอื่นๆอีกมาก

สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นหมู่บ้านตากอากาศในย่านใจกลางเทือกเขาอูเนอร์แอลป์ที่สูงตระหง่าน ด้วยเสน่ห์อันตราตรึงตลอดทั้งปี

ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส เป็นกระเช้าแห่งแรกของโลกที่หมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางมุ่งสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี สำรวจ ถ้ำน้ำแข็งพันปี ถ่ายรูปกับช่วงเวลามหัศจรรย์ไปกับ สะพานแขวนบนหน้าผา ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปเชื่อมระหว่างยอดเขายาวประมาณ 98 เมตร อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมสุดมันซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เช่น ไอซ์ไฟล์เออร์, กิจกรรมลานสกี, สโนว์ทูบบิ้ง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องเล่น) 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก H+ Hotel Engelberg หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ลูกาโน่ ทะเลสาบลูกาโน่ - ฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เล็ต – โคโม่ อิตาลี - เวนิส

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐตีชีโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนตินกับประเทศอิตาลี ประชากรในเมืองจึงใช้ภาษาอิตาลีเป็นหลัก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ทางตะวันออกของเมืองติดกับ ทะเลสาบลูกาโน เป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ตอนใต้และตอนเหนือของอิตาลี

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้งที่ ฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เล็ต เป็น outlet ซึ่งเน้นขายสินค้าแบรนด์เนม เช่น Gucci, Prada, Ferragamo, Burberry, Miu Miu, Armani

นำท่านสู่ เมืองโคโม เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี เป็นเมืองเอกของจังหวัดโคโม ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย

เวนิส เป็นเมืองที่มีฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ ความสวยงามตรึงใจของที่นี่เหมือนได้อยู่ในโลกนิทาน มีเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน จนหลายคนตั้งเป้าว่าชาตินี้ขอให้ได้ไปสักครั้ง

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Russott Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ล่องเรือสู่เวนิส แกรนด์คาแนล มหาวิหารซานตามาเรีย จัตุรัสซานมาร์โค ถ่ายรูปคู่หอระฆัง หอนาฬิกา มหาวิหารเซนต์มาร์ก พระราชวังดอจ์ด สะพานริอัลโต สะพานถอนหาใจ ถนนชช้อปปิ้ง – เมืองปิซ่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ล่องเรือสู่เวนิส แล้วล่องไปตามคลอง แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวที่อยากล่องเรือกอนโดล่า นักท่องเที่ยวนิยมไปนั่งเรือกอนโดล่าลัดเลาะไปตามคลองต่างๆ ในเวนิซ ซึ่งจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของเมือง และได้สัมผัสกับความสวยงาม และวิถีชีวิตของชาวเมือง

มหาวิหารซานตามาเรีย เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกที่ตั้งอยู่บริเวณปากแกรนด์คาแนล ทางด้านทิศใต้ ก่อนที่จะออกสู่ทะเลสาบค่ะ ภายในโบสถ์จะมีภาพเขียน และประติมากรรมล้ำค่าหลายชิ้น รวมทั้งรูปสลัก Queen of Heaven expelling the Plague ผลงานชิ้นเอกของศิลปิน Josse de Corte อยู่

จตุรัสซันมาร์โก เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเวนิส ตั้งอยู่บนเกาะเวนิส ประเทศอิตาลี รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานและรายรอบด้วยสถาปัตยกรรมสวยงาม

ถ่ายรูปหอระฆัง San Marco Campanile เป็นหอระฆังสูงถึง 98 เมตร ที่ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิหารซานมาร์โก ที่นี่เป็นอีกแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดไปชมวิวสวยๆ ของเมืองเวนิส จากชั้นบนสุดของหอระฆังได้ทุกวันอีกด้วยค่ะ

หอนาฬิกาเซนต์มาร์ค เต็มไปด้วยความประหลาดใจ ที่ด้านบนมีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของชายหนุ่มและชายชราที่ตีระฆังในช่วงเวลาหนึ่ง ด้านล่างเป็นสิงโตพร้อมหนังสือ – สัญลักษณ์ของเมือง ด้านล่าง – พระมารดาของพระเจ้ากับทารกพระเยซู; ภายใต้พระมารดาของพระเจ้า – นาฬิกาสีน้ำเงินทองสุดหรู

มหาวิหารเซนต์มาร์ก เป็นมหาวิหารที่ได้รับสมญานามว่า Chiesa d’oro หรือโบสถ์ทองตั้งแต่ในศตวรรษที่ 11 เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ซึ่งตั้งอยู่บนจัตุรัสซันมาร์โกกลางเมืองเวนิส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับมหาวิหารประจะเขตอัครบิดรเวนิสในประเทศอิตาลี

พระราชวังดอจ์ด เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม สำหรับเป็นที่พักของดยุคผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต ตั้งอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอย่างจัตุรัสซันมาร์โก และมีภายในติดกับมหาวิหาร St Mark’s Basilica ซึ่งเป็นโบสถ์หลักของเมืองเวนิสอีกด้วย

สะพานริอัลโต เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของเมืองเวนิส สะพานข้าม Grand Canal ที่เก่าแก่และสวยงามทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นจุดถ่ายภาพที่สำคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่นของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพานที่สวยงาม และยังเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองมาตั้งแต่พันปีก่อนคริสตกาล

สะพานถอนหายใจ เป็นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิสที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอจ ซึ่งวังแห่งนี้มีคุกขังนักโทษอันน่าสะพรึงขวัญอยู่ชั้นใต้ดินโดยถูกเชื่อมด้วยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานข้ามคลองนี้เพื่อเข้าสู่แดนคุมขัง สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษที่เดินข้ามสะพานก่อนที่จะหมดอิสรภาพ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนช้อปปิ้ง ในเมืองเวนิส

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า เพื่อเขาสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก AC Hotel By Marriott Pisa หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
จัตุรัสเปียซซาเดลดุโอโม่ หอเอนปิซ่า อาสนวิหาร&หอศีลปิซ่า - มิลาน ถนนแฟชั่นมอนเต นโปเลียน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จัตุรัสเปียซซาเดลดุโอโม่ คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพง ใจกลางเมืองปิซา เปียซ่า เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo) เป็นจัตุรัสที่ได้รับการขนานนาม ว่า “Campo dei Miracoli” หรือ ” ทุ่งมหัศจรรย์ ” เพราะเป็นที่ตั้งของหอคอยที่โด่งดัง และ โบสถ์สำคัญ ๆ ที่สง่างามหลายแห่ง

หอเอนปิซ่า ตั้งอยู่ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ประเทศอิตาลี เป็น หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) น้ำหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณ มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร อาสนวิหาร&หอศีลปิซ่า เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิหารอิตาลี ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์อย่างแท้จริง มหาวิหารสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1063 – ค.ศ. 1092 โดยมีการเพิ่มเติมลักษณะกอธิคเข้าไปบ้าง (ไม่วมค่าเข้า)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ มิลาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ถนนแฟชั่นมอนเต นโปเลียน เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่บนถนนในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และเป็นถนนที่หรูหราแถมแพงมากที่สุดในทวีปยุโรป เป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปพร้อมซื้อและเปลี่ยนใส่ได้เลย ร้านเพชรพลอยสุดเริ่ดหรู ร้านเสื้อผ้าเฟอร์ทำจากขนสัตว์ และร้านขายของเก่าที่หายาก รวมทั้งร้านอีกมากมายซึ่งตั้งอยู่บนสอง ฝั่งถนนในมิลานนี้

ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย                           

พัก Holiday Ibis Milano Centro หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
จัตุรัสดูโอโม่ เข้าชมมหาวิหารมิลาน ช้อปปิ้งแกลลอลี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปซา ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ จัตุรัสดูโอโม่ เป็นสถานที่อันโดดเด่นของจัตุรัส โดยจัตุรัสแห่งนี้นั้นจัดได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองมิลาน จัตุรัสมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเนื้อที่รวมประมาณ 17,000 ตารางเมตร  นอกจากจะประกอบไปด้วยอาคารที่สำคัญที่สุดของเมืองมิลานแล้วที่จัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของมืองอีกด้วย

เข้าชมมหาวิหารมิลาน เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกอธิค อันได้ชื่อว่าเป็นวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของมิลานที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อมาเยือนมิลาน

อิสระช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งแกลลอลี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล หนึ่งในห้างสรรพสินค้าค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลกอีกด้วย

เที่ยง   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปซา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

21.30 น.   เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานมัสกัต โดย สายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่  WY144

วันที่ 7
ท่าอากาศยานมัสกัต (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

09.00 น.   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน WY 815

17.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข