• เปิดประสบการณ์สุดมันส์กับกิจกรรมเมืองหนาว
 • ดื่มด่ำบรรยากาศ “บ้านกระจก”  2 คืน
 • ลุ้นชม แสงเหนือ
 • เลือกได้ตามใจคุณ
ทัวร์ฟินแลนด์
รหัส 027-2554
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - ม.ค.66
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร - กรุงเฮลซิงกิ

เช็คอินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำสายการบินฟินแอร์ (Finnair) เที่ยวบินที่ AY144 เวลา 23.05 – 05.20 น. ( ตามเวลาท้องถิ่น ) เคาน์เตอร์ G ชั้น 4 (ประตู 4) เดินทางไปยังท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.   

วันที่ 2
กรุงเฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส

05.20 น.   ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเครื่องต่อไปเมืองโรวาเนียมิ ด้วยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY543 (10.00 – 11.20 น.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรม และเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านซานตาคลอส

 • รถรับส่งจากสนามบิน – หมู่บ้านซานตาคลอส

เข้าพักที่ Scandic Rovaniemi หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
โรวาเนียมิ – แคสสลอตทาเน่น (สุนัขลากเลื่อน)

เดินทางไปแคสสลอตทาเน่น สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน พบกับความน่ารักของสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ สายพันธุ์ที่มีมานานกว่า 3,000 ปี (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

 • รถรับส่งจากโรงแรม – สุนัขลากเลื่อน – อาหารเย็นที่โรงแรม

เข้าพักที่ Kaksalauttanen Arctic Resort (บ้านกระจก) หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสมในรอบเวลาที่ให้บริการ ซึ่งท่านจะทราบก่อนเดินทาง

วันที่ 4
แคสสลอตทาเน่น ( อิสระ )

อิสระกิจกรรมตามอัธยาศัย

(รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอยู่ด้านล่างโปรแกรม)

เข้าพักที่ Kaksalauttanen Arctic Resort (บ้านกระจก) หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่ 5
อิวาโล - กรุงเฮลซิงกิ

เดินทางไปสนามบินอิวาโลโดยรถที่เตรียมไว้ให้เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์โดยเครื่องบินภายใน เป็นเมืองที่งดงามทุกฤดูกาล รายล้อมไปด้วยทะเลสีฟ้าและมีสถาปัตยกรรมและศิลปะแสนประณีตสุดงดงาม อิสระท่องเที่ยวในกรุงเฮลซิงกิ

 • รถรับจากสนามบิน – ที่พัก

เข้าพักที่ Scandic Hotel Simonkentta หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
กรุงเฮลซิงกิ - กรุงเทพมหานคร

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

ออกเดินทางจากโรงแรมไปสนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะนำสายการฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141 (16.50 – 07.25) น. (+1) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถรับจากโรงแรม – สนามบินเฮลซิงกิ
วันที่ 7
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข

ค่าแพ็กเกจทัวร์ต่อท่านรวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่ากิจกรรมตามที่ระบุในทัวร์ สุนัขลากเลื่อน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน บ้านกระจกอิกลู 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารเย็น 2 มื้อที่ Kakslauttanen ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม

ค่าแพ็กเกจต่อท่านไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไป-กลับ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม (Porter service)
 • ค่าทิปทุกประเภท
 • ค่ากิจกรรม Optional เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
 • กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ