• ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-คาวาสึ ซากุระ
 • ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท-พิธีชงชาญี่ปุ่น-ย่านชินจูกุ-หมู่บ้านเยอรมัน
 • ซาวะระ-ตลาดปลานาคามินาโตะ-ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ-อามิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  
รหัส 089-9232
วันที่เดินทาง
ก.พ.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
34,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
กรุงโตเกียว (สนามบินนาริตะ)-Farm Strawberry-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-คาวาสี ซากุระ

00.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.10 ชั่วโมง

08.40 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Farm Strawberry จ.ชิบะ ถ้าพูดถึงจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ และมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนกันจำนวนมากในแต่ละปีนั้น หลายคนคงนึกถึง จ.ชิบะ จังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตคันโต บนเกาะฮอนชู ซึ่งติดกับโตเกียวทางทิศตะวันออก ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น เป็นไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าเที่ยวชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี่ที่มีมากกว่า 20 สายพันธุ์ทานกันได้ไม่อั้น

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยนักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมแดงอันใหญ่ๆ ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญมากๆ ของวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ คาวาสึ (Kawazu) เมืองอิซุ (Izu) จังหวัดชิซุโอกะ ให้ท่านไปชมซากุระกว่า 8,000 ต้น ที่ส่วนใหญ่จะขึ้นเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคาวาสึ “คาวาสึ ซากุระ (Kawazu Sakura)” ดอกซากุระจะออกดอกอวดโฉมเร็วกว่าซากุระที่ไหนๆ ในเกาะฮอนชู ท่านจะได้เห็นซากุระสีชมพูเข้ม-อ่อนเรียงตัวยาวตลอดริมน้ำกว่า 40 กม. อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) (พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู)

ที่พัก Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3
Fuji Ten Skiresort-พิธีชงชาญี่ปุ่น-ย่านชินจูกุ-Tokyo German Village

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

นำท่านสู่ Fuji Ten Skiresort เป็นสกีรีสอร์ททางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นทำเลที่สวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง และทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง (**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์การเล่นหิมะ) จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม อีกทั้งยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้มองเห็นทั้งวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียวอีกครั้ง นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านช้อปปิ้งซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของชนบทเยอรมัน พร้อมชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ชมการประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า 2 ล้านดวง ในช่วงฤดูหนาวของที่นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดชิบะ และถือเป็น “หนึ่งในสามการประดับประดาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก” อีกด้วย

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4
ซาวะระ-ตลาดปลานาคามินาโตะ-ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ-อามิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาวะระ (Sawara) ในเมือง Katori ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชิบะ ที่แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารจากครึ่งหลังของยุคอีดีโอถึงจุดเริ่มต้นของยุคโชวะ โครงสร้างเหล่านี้จะดึงดูดความสนใจของคุณได้อย่างแท้จริงรวมถึงบ้านร้านค้าสไตล์ kura-zukuri (คลังสินค้า) และอาคารก่ออิฐตะวันตกหนึ่งในนั้นคือบ้านเก่าของ Tadataka Ino อาคารที่มีอายุ 100 ถึง 200 ปีตามแนวถนนมีร้านเฟอร์นิเจอร์มากมายและร้านค้าทั่วไปซึ่งดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวมาตั้งแต่สมัยนั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของ “ถนนที่มีชีวิตชีวา” จากล่องเรือบนแม่น้ำอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลานาคามินาโตะ (Nakaminato Fish Market) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิตาชินากะในจังหวัดอิบารากิ เป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ที่มีอาหารทะเลที่จับมาสดๆ จากท่าเรือนาคามินาโตะที่อยู่ใกล้กัน เพลิดเพลินกับการชิมและจับจ่ายที่ตลาดแห่งนี้ ที่ซึ่งทุกอย่างสดใหม่และราคาเป็นกันเอง อีกทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **Cash Back (6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ (Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บนเนินเขาหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นหนึ่งในเสาโทริอิขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคคันโต ถูกเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจ้าผู้ให้ความคุ้มครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสุขภายในครอบครัว ให้ท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ (Kamiiso no Torii) โทริอิสีเทาที่นิ่งสงบบนโขดหิน ท่ามกลางฟองคลื่นสีขาวที่สาดกระเซ็น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิโนะมิโคโตะ และเทพเจ้าสุ คุนะฮิโคนะโนะมิโค อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเฝ้าคอยเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาที่แสงตะวันสาดส่องขึ้นสู่ขอบฟ้า หลังจากนั้นนำท่านสู่ อามิ พรีเมียม เอาท์เล็ต ตั้งอยู่ในอำเภออินาชิกิ จังหวัดอิบารากิ สามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในร้านค้าแบรนด์ดังจากทั้งในและนอกประเทศกว่า 150 ร้านซึ่งล้อมรอบด้วยบรรยากาศเขียวขจีในสไตล์ชายฝั่งทะเลตะวันตกของสหรัฐ ที่นี่อยู่ติดกับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ “Ami-higashi IC” ของทางด่วน Ken-O Expressway ใช้เวลาเดินทางจากใจกลางเมืองเพียง 60 นาที จึงมีนักท่องเที่ยวจากนอกจังหวัดมาเยือนเป็นจำนวนไม่น้อย

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 5
กรุงโตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ…

09.55 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.20 ชั่วโมง

15.15 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าให้ได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ … ของการเดินทาง
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ