• เที่ยวชมเมืองโอตารุ เมืองท่าสุดโรแมนติก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / หมู่บ้านราเมน
 • พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร / ที่ว่าการเก่าฮอกไกโด (ตึกแดง)
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็งมอนเบทสึ / สนุกสานเล่นลานสกี หรือ สโนว์โมบิล
 • บ่อน้ำสีฟ้า BLUE POND / ศาลเจ้าฮอกไกโด / มิตซุยเอาท์เล็ท
 • >>> พักอาซาฮิคาว่า (ออนเซ็น) 2 คืน / ซัปโปโร ย่านช้อปปิ้ง (ออนเซ็น) 2 คืน <<<
 • * บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / ชาบูชาบู / ราเมนต้นตำหรับ *
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 062-2338
วันที่เดินทาง
ก.พ.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
41,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์……. สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่ 2
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเสะ – บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมน

02.05 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ620

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ)

10.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านให้ตรงกัน เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) JAPAN SET

จากนั้น นำท่านจากนั้นนำท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ นอกเมืองน้ำพุร้อนชิโรกาเนะ ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งชื่อตามสีของน้ำที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อน เพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง จากลานจอดรถใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยังสระน้ำ ในช่วงหน้าหนาว บ่อน้ำจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน จะมีการเปิดไฟ ไลท์อัพอย่างสวยงาม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้าน มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย

บริการอาหารค่ำ ณ หมู่บ้านราเมน (2) CASH BACK 1000 JPY

ที่พัก Route Inn Grand Asahikawa Ekimae ระดับ 3 ดาว+++ หรือระดับเทียบเท่า

ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เชื่อว่าแช่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ขึ้น

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

วันที่ 3
มอนเบทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – ลานสกี สโนว์โมบิล - อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

เดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดตั้งต้นอีกแห่งในการรออกเรือตัดน้ำแข็ง นำท่าน ล่องเรือการินโกะ ชมธารน้ำแข็ง (Garinko II) !!!ไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้เพื่อสำรวจน้ำมันในรัฐอลาสก้า เริ่มนำมาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกี นอกจากนี้ยังมีลานสโนว์บอร์ด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ เช่น การล่องแพหิมะ รถลุยหิมะ พาราเซล และสุนัขลากเลื่อน (ราคาทัวร์ ยังไม่รวมค่ากิจกรรม)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อาซาฮิคาว่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อิสระช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนู ชาบูบุฟเฟต์

ที่พัก Route Inn Grand Asahikawa Ekimae ระดับ 3 ดาว+++ หรือระดับเทียบเท่า

ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เชื่อว่าแช่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ขึ้น

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

วันที่ 4
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (ตึกแดง) - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ

ไฮไลท์ของที่นี่ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกล้ชิด

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร แวะถ่ายรูป ที่ทำการรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคารสีแดงอิฐหลังใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองซัปโปโร เมืองหลักที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด อาคารนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1888 โดยใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน นับเป็นหนึ่งในอาคารขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่นสมัยนั้น นอกจากนี้ด้านในยังมีการตกแต่งอย่างหรูหราอีกด้วย

จุดนี้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวฮอกไกโด อาคารนี้เคยใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันที่ทำการหน่วยงานรัฐบาลได้ย้ายไปอยู่อาคารทันสมัยทางด้านหลัง ดังนั้นอาคารเดิมหลังนี้จึงเปิดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวฮอกไกโดเข้าชมส่วนต่าง ๆ ได้ เช่น ห้องทำงานของผู้ว่าการเกาะฮอกไกโดสมัยก่อน และหอสมุดที่เก็บบันทึกต่าง ๆ ของเมือง

สัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของที่นี่ คืออาคารขนาดใหญ่สีอิฐ มีสัญลักษณ์ดาวแดงห้าแฉกและธงรูปดาวเจ็ดแฉกประดับอยู่ ด้านหน้าของตัวอาคารเป็นสวนร่มรื่น มีทั้งต้นซากุระและต้นแปะก๊วย เหมาะแก่การแวะเดินเล่นกินลมชมวิว

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปปักหมุดมากๆและน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ เพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย

อิสระให้ท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า ร้านดังๆ ถูกใจนักช้อปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีมบำรุง เครื่องสำอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ (ร้าน Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินค้านานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.), ร้าน Brand Name มือสอง, ห้าง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , ห้างPivot ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสื้อ UNIQLO หรือแบรนด์ฮิตราคาสุดคุ้มอย่าง GU เป็นต้น

เฉพาะพีเรียด 6-11 กุมภาพันธ์ อิสระให้ท่านเที่ยวชม SAPPORO SNOW FESTIVAL (เทศกาลหิมะซัปโปโร) คือ งานเทศกาลหิมะและน้ำแข็ง ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีใน เมืองซัปโปโรของฮอกไกโด งานเทศกาลนี้มีอายุกว่า 70 ปีแล้ว ภายในงานมีไฮไลท์อยู่ที่การจัดแสดงประติมากรรมหิมะเล็กใหญ่มากมายกลางเมือง ซึ่งนับเป็นงานอีเว้นท์ประจำฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมงานกว่า 2,600,000 คนเลยทีเดียว และที่เป็นข่าวใหญ่ทุกปีคือกลุ่มคนไทยที่ชนะการแข่งขันประกวดประติมากรรมหิมะภายในงานมาอย่างต่อเนื่อง ธีมของประติมากรรมหิมะจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยมีขอบเขตกว้างมากตั้งแต่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อย่างสถาปัตยกรรมชื่อดังระดับโลกและปราสาทญี่ปุ่นไปจนถึงตัวการ์ตูนจากอนิเมะ ประติมากรรมหิมะบางชิ้นมีความสูง 15 เมตร กว้าง 25 เมตรเลยทีเดียว

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระมื้อเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก KARAKSA SAPPORO HOTEL 3 ดาว +++ หรือระดับเทียบเท่า

โรงแรมติดย่านช้อปปิ้ง และมีออนเซ็น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ แช่ออนเซ็น ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

วันที่ 5
โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด - มิตซุย เอาท์เลต

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัทช้อปปิ้ง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหลด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (9) JAPAN SET

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Sapporo เอาท์เล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิ่งอัน ที่นี่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ด้านในมีร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 ร้าน ! มีทั้งร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหารอร่อยๆ และศูนย์อาหารขนาดใหญ่โต ที่จุคนได้ถึง 650 ที่นั่ง แถมยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นของฮอกไกโดให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านกันด้วย ร้านค้าต่างๆ มีจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศให้เราได้จับจ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่นหญิงชาย เสื้อผ้าเด็ก นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปูยักษ์

ที่พัก KARAKSA SAPPORO HOTEL 3 ดาว +++ หรือระดับเทียบเท่า

โรงแรมติดย่านช้อปปิ้ง และมีออนเซ็น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ แช่ออนเซ็น ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

วันที่ 6
สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

11.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621 มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.50 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • พ.ย.65 - มี.ค.66
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 16,999 บาท
 • ก.พ.66 - มี.ค.66
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 23,990 บาท
 • ต.ค.65 - เม.ย.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 40,999 บาท
 • ก.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 21,999 บาท