• เกียวโต – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟูชิมิ – อิออนมอลล์ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
 • เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้– หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ– หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค 
 • ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ซากาเอะ – NABANA NO SATO – ชินไซบาชิ – ริงกุ เอาท์เล็ท
รหัส 013-2616
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

21.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน PEACH AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

วันที่ 2
สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ - อิออนมอลล์

01.15 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM092

08.55 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต(KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น “เมืองมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่” นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ สีแดงจำนวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (MOUNT INARI) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในหมู่ศาลเจ้าจำนวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นผู้นำสารของอินาริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกได้ทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าที่พัก โดยภายในเป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน

ค่ำ : อิสระอาหารตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

วันที่ 3
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE) ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่กำลังพนมมืออยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสำหรับเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำนา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการท่องเที่ยวแบบพอเพียงเป็นหลัก

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ จากนั้นนำท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชมที่ว่าการอำเภอเก่า)

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บุฟเฟต์ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 4
ปราสาทมัตสึโมโต้– หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ– หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ มัตสึโมโต้ ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998มัตสึโมโต้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จึงทำให้เมืองทั้งเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติประจำชาติ ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที่สำหรับระวังภัย ป้อมหอคอยและตัวปราสาทมัตสึโมโต้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2135 ข้างในตัวปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื่องใช้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ ปืนคาบศิลาและอาวุธที่เคยใช้สู้รบในสมัยก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องสำหรับยิงปืนและยิงลูกธนู สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นและเมืองมัตสึโมโต้ได้จากชั้นบนสุดของปราสาท(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท)

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั่งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)

นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูงตระหง่าน และสายน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกัน

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ทานได้ไม่อั้น

วันที่ 5
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ซากาเอะ - NABANA NO SATO

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN SKI) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ ซากาเอะ ถือเป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งสำคัญของเมืองนาโกย่า ซึ่งประกอบไปด้วยแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง ได้แก่ หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนั้นแล้ว ในย่านซากาเอะยังมีศูนย์การค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึงร้านขายสินค้าลดราคายอดนิยมของนักท่องเที่ยว
นำท่านเดินทางสู่ งานประดับไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION เป็นงานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นในสวนดอกไม้ที่ชื่อว่า NABANA NO SATO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NAGASHIMA RESORT ในจังหวัดมิเอะ ใกล้ๆ กับเมืองนาโกย่า ในแต่ละปีจะมีธีมการจัดงานแตกต่างกันออกไป ในพื้นที่ของสวนดอกไม้ขนาดใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟกว่าล้านดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค่ำคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ทั้งภูเขาไฟฟูจิ ต้นคริสต์มาส แม่น้ำ ทุ่งหญ้า รวมถึงยังมีการประดับไฟบนน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันเพลินๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูหนาว และห้ามพลาดกับ อุโมงค์ไฟระยิบระยับ หรือ TUNNEL OF LIGHT ในระยะทางกว่า 200 เมตร ตลอดเส้นทางจะล้อมรอบไปด้วยดวงไฟรูปดอกไม้น่ารักๆ และก็ยังมีอุโมงค์ไฟที่เปลี่ยนสีได้อีกด้วย

ค่ำ : บริการอาหาร คูปอง 1,000 เยน ให้ท่านอิสระเลือกทานได้ในงาน

วันที่ 6
ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

เที่ยง : รับประทานอาหารตามอัทธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ท (RINKU OUTLET) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น

19.30 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM091

00.10 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • รถรับส่งนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องทำการยื่นเองเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น
 • ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บลูกค้า
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19
 • กรณีที่ไม่มีวัคซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทำการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV

หมายเหตุ

 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ส.ค.65 - ธ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 13,999 บาท
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 26,900 บาท
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 29,999 บาท