• บาทูมิ * คูไทซี่* คาซเบกิ * โบสถ์ตรินิตี้ * ชมวิวเขาคาซเบกิ * วิวธรรมชาติคอเคซัส * มัคเคต้า
 • ทบิลิซี่*โชว์พื้นเมือง * เมืองเก่า * ล่องเรือทะเลดำ * ถ้ำโบราณ โพรมีธีอุส
ทัวร์จอร์เจีย
รหัส 002-1919
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
68,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.00 น.        พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

23.30 น.        นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK096

วันที่ 2
มัคคีต้า – โบสถ์เก่า จาวารี – โบสถ์เก่า สโคเวติ – ป้อมอานานูริ – คาซเบกิ

06.10 น.        เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.45 น.       ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378

11.05 น.        เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระนำท่านเดินทางถึงทบิลิซี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี่ นำท่านชมวิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี จากนั้น นำท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก

เที่ยง        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านผ่านเส้นทางสำคัญซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในด้านการทหาร เรียกว่า “Georgian Military Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งเคยถูกควบคุมภายใต้การทหารของโซเวียต เส้นทางแห่งนี้จำนำท่านสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหว่างทางขับรถผ่านวิวป้อมอานานูริ (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่ โดยมีกำแพงล้อมรอบและตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหว่างทางจะได้ชมความงามของอ่างเก็บน้ำ ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ได้เวลาอันสมควรนำท่านถึงเมืองกูดาอูริ

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : BEST WESTERN PLUS GUDAURI**** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 3
เทือกเขาคอเคซัส – เขาคาซเบกิ – อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ – โบถส์ ตรินิตี้ – ทบิลิซี่

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “สเตแพนมินด้า” (Stepanminda) เมืองบนหุบเขา เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นรถจิ๊ปโฟรวิวล์ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี้ (St. Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนส์ที่มีความเชื่อในหลักตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรมนี้สร้างราวๆ ศตวรรษที่ 14 ในอดีตเป็นโบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดคาวี ณ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่โดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์สร้างบนเขาสูงชันทำให้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์สำคัญของประเทศจอร์เจีย จากนั้นให้ท่านชมวิวของเทือกเขาคาซเบกิ ที่สวยงาม ***การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนื่องจากในบางช่วงเส้นทางมีหิมะตกหนักอาจทำให้ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก***  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุเสวรีย์มิตรภาพ (memorial of frindship) เป็นจุดแวะพักถ่ายรูปที่สวยงามแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ท่านจะเห็นวิวเขาที่สวยงาม กับสถาปัตยกรรมหินและคอนกรีต ตกแต่งด้วยภาพวาดอันงดงาม เล่าถึงเรื่องราวต่างๆของจอร์เจียและรัสเซีย

เที่ยง        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ Tbilisi ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณ

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : ASTORIA TBILISI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 4
อัพลิสต์ซิเคห์ – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน – ทบิลิซี่ – ร้านอาหารฟูนิคูลาร์

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอัพลิสต์ซิเคห์” (Uplistsikhe) เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทำขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ำ จากการสำรวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทำจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของต่างๆเหล่านี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโกรี” (Gori) นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน” (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้นำคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตายจากนั้นเดินทางสู่ ทบิลิซี่ หัวใจสำคัญของจอร์เจีย

เที่ยง        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่าชมเมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญ

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งท่านจะต้องขึ้นรถรางเพื่อไปยังร้านอาหารชมวิวและความสวยงามของเมืองอย่างสวยงาม

พักที่ : ASTORIA TBILISI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 5
ทบิลิซี่ –– จอร์เจีย ชอนนิคอล – ชมเมืองทบิลิซี่

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่าชมเมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญ แวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของเมือง นำคณะท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานแห่งจอร์เจีย” เป็นอนุเสาวรีย์ที่อยู่กับใก้ลทะเลสาปทบิลิซี่ การสร้างนั้นเริ่มต้นในปี 1985 แต่ก็ยังไม่เคยแล้วเสร็จ อนุเสาวรีย์สร้างจากต้นเสาร์ขนาดใหญ่ 16 ต้นสูงราวๆ 30 – 35 เมตร เป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของจอร์เจีย กษัติรย์ผู้ยิ่งใหญ่ของจอร์เจีย ราชา ราชินี รวมถึงนักรบและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตจักร และ นักบุญเซนต์นิโน่

เที่ยง        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาร่า (Narikara fortress) ป้อมประจำเมืองทบิลิซี่ ป้อมที่มีอดีตเก่าแก่ยาวนาน ท่านจะเห็นวิวอันงดงามของเมืองทบิลิซี่จากวิวป้อมนาริคาร่า นำท่านชม วิหารศักดิ์สิทธ์แห่งทบิลิซี่ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) วิหารหลักแบบจอร์เจียน ออธอร์ดอกซ์ ในเมืองทบิลิซี่ สร้างประมาณปี 1995 – 2004 เป็นหนึ่งในสามมหาวิหารแบบ ออธอร์ดอกซ์ที่สูงสุดที่ในโลก มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและมีรูปแบบของไบเซนไทน์บางส่วน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปสะพานแห่งสันติ เมืองทบิลิซี่ (Peace Bridge) สะพานทรงโค้งทำจากเหล็กและกระจกตกแต่งด้วยไฟหลากสีทอดยาวผ่านแม่น้ำ คูร่าสายหลัก เชื่อมระหว่างเมืองเก่าและใจกลางเมืองทบิลิซี่ 4 นำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของเมืองได้แก่ สะพานสันติภาพ (Peace Bridge), โบสถ์เมเตคี (Metekhi), โรงอาบน้ำ (Sulphur Bath), เดินเล่นย่านถนน Shardeni แวะถ่ายรูป หอนาฬิกา (Theatre Clock), โบสถ์ Anchiskhati

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

พักที่ : ASTORIA TBILISI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6
ทบิลิซี่ – บอโจมิ – คูไทซึ – โบสถ์เก่า เกลาติ

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองแห่งธรรมชาติ อันสวยงามของจอร์เจีย เมืองที่มีสายน้ำแร่อันบริสุทธิ์ ส่งออกน้ำแร่ไปขายหลายประเทศทั่วโลก ชมสวนบอร์โจมิและเมืองเล็กๆแสนสวยเมืองนี้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมต่างๆของเมือง และ ชิมน้ำแร่ธรรมชาติแห่งเมืองบอร์โจมิ

เที่ยง        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเมือง นำท่านเดินทางสู่โบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของ เดวิด ที่4 ผู้ปกครองจอร์เจียราว ศตวรรษที่ 10 – 11 เป็นแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : Hotel Best western Plus Kutaisi หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 7
คูไทซึ – ถ้ำโพรมีธีอุส – บาทูมิ – อาลิ นีโน่ – ภัตตาคาร 360 Sky Restaurant

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชม ถ้ำโพรมีธีอุส (Prometheus Cave) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริสตศักราช 1984 และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว ซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตา ส่วนชื่อของถ้ำโพรมีธีอุส เป็นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้นำไฟมาให้มนุษย์ใช้ ทำให้มนุษย์เกิดการพัฒนา จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองบาทูมิ

เที่ยง        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์สำคัญของบาทูมิ Batumi Boulevard หรือ Seaside Park เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะไปเก็บภาพความสวยงามของอนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีจุดแวะถ่ายรูปสวยๆให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก แวะถ่ายรูปกับจตุรัส เพียซซ่า จตุรัสสำคัญของบาทูมิเป็นจตุรัสใจกลางเมืองที่เหมาะแก่การเดินเล่นชมเมือง ช่วงบ่ายๆนำท่านถ่ายรูป สถาปัตยกรรมแห่งรัก คนคู่ Ali และ Nino เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สื่อถึงความรักเป็นเรื่องเล่าของตำนานเทพนิยาย ระหว่าง อาลีและนีโน่ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 อาลีหนุ่มมุสลิมชาวอาเซอร์ไบจานตกหลุมรักกับเจ้าหญิงแห่งจอร์เจียน แต่เรื่องราวอันแสนเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่ออาลีถูกสังหารทำให้เรื่องรักครั้งนี้กลายเป็นเรื่องเล่าให้ผู้คนกล่าวถึง

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 360 Sky Bar (หากร้านอาหารเต็มบริษัทขอเปลี่ยนภัตตาคารที่สามารถรองรับได้)

พักที่ : Best Western Plus Premier Batumi ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 8
บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมเมืองบาทูมิ

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทบิลิซี่ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของทะเลดำ (Black Sea) ถูกเรียกว่าปลายเท้าของคอเคซัส เนื่องจากตั้งอยู่ด้านสุดของแนวเขาคอเคซัส มีชื่อเล่นว่า ลาสเวกัสแห่งทะเลดำ เมืองบาทูมิเป็นเมืองท่าสำคัญที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและอุตสาหกรรมขนส่งในอดีตบาทูมิเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรีกโบราณเรียกว่า บาทูส และถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมันและถูกใช้งานต่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน นำท่านล่องเรือชมเมืองบาทูมิ และ ชมความงามของทะเลดำ ท่านจะได้ชมความงามของเมืองและเห็นถึงความสวยงามของทะเลดำ ทะเลดำเกิดจากดินชายฝั่งบริเวณนี้มีแร่ธาตุจากพืชพื้นเมืองจนทำให้ทรายและดินกลายเป็นสีดำ ดูแปลกตา

เที่ยง        บริการอาหารมื้อกลางวัน มื้อพิเศษ ซีฟู้ด Mix Grilled

บ่าย        อิสระท่านชอปปิ้ง ตามอัธยาศัย ณ Batumi Plaza เป็นห้างพื้นเมืองที่ชอปปิ้ง ของเมืองบาทูมิ ให้ท่านอิสระชอปปิ้งของพื้นเมือง เสื้อผ้าแบรนด์ราคาพิเศษ อาหารพื้นเมือง ไวน์ เหล้าพื้นเมือง ให้ท่านมีเวลาเดินเล่น ถนนคนเดินพื้นเมือง และซื้อของฝากงานแฮนเมท ก่อนเดินทางกลับ

14.30 น.        นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิ

17.35 น.        นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูลด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK393

18.35 น.        เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

20.55 น.       เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068

วันที่ 9
อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

10.10 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ทบิลิซี่ // บาทูมิ-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
 7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอ
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถ 4WD (3 USD ต่อท่าน)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ