• ผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือสุดของโลก
 • ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนตำนานนางเงือกและแสงเหนือออโรรา (Aurora light)
ทัวร์กรีนแลนด์
รหัส 012-1056
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น
229,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

วันที่ 2
สนามบินสุวรรณภูมิ - โคเปนเฮเกน

01.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย เที่ยวบินที่ TG950
**NOV.เป็นต้นไป เวลาออกเดินทางเป็น 00.50 น.**

07.40 น. ถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตั้งพระราชวัง นำท่านออกเดินทางสู่ ชม (ภายนอก) พระราชวังเฟรเดอริคส์บอร์ก (Frederiksborg Castle) ปราสาทแห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางด้านประวัติศาสตร์ของเดนมาร์คประกอบไปด้วยปราสาทอันงดงามสไตล์เรอเนอซองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 มีห้องที่เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้ 70 ห้อง รวมทั้งวิหารอันโออ่าที่จัดแสดงตราประจำตระกูล ในปี ค.ศ.1996 ได้มีการจัดแต่งสวนแบบบารอคในปราสาทขึ้นใหม่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ชุมชนคริสเตียเนีย (Christiania) ดินแดนเสรีชนที่ไม่มีการตั้งกฎหมายอาศัยการตั้งกฎหมู่ขึ้น เอง ท่านอาจจะพบการซื้อกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การสูบกัญชาเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันนำท่าน ชมน้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ต้นตำนานของอาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินี   เกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้ ชมรูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

อิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมาร์ค สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ไก๋อันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบำรุงผิว วิตามินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสายช้อปปิ้ง STROGET ที่ยาวที่สุดในยุโรป

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Clarion Copenhagen Airport Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
โคเปนเฮเกน – คังเกอร์ลุสซวก - อิลลูลิแสท

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……. น.  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่GL779

……. น. เดินทางถึง เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat)

……. น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของกรีนแลนด์ที่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่GL497

……. น. เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat) ….จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Arctic หรือเทียบเท่า

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
….อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย….

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
*.*.*. ตามล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT *.*.*.

วันที่ 4
อิลลูลิแสท - THE WORLD HERITAGE TRAIL

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……… น. นำท่านเดินทางสู่ ฟยอร์ดน้ำแข็ง (Ice Fjord) The World  Heritage Trail… อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน อิสระชมวิถีชีวิตชาวกรีนแลนด์

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Arctic หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
อิลลูลิแสท - ล่องเรือภูเขาน้ำแข็ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) กิจกรรมอันเป็นที่สุดของกรีนแลนด์ มีโอกาสได้พบกับวาฬ (Whale watching) อาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอ่าวนี้ Narwhals Whale / Beluga Whale / Bow-Head Whale

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่าน ทำกิจกรรมชมฟาร์มสุนัขลากเลื่อน (Visit dog sled farm) ชมหมู่บ้านของสุนัขสายพันธุ์กรีนแลนดิคอันแสนทรหด สุนัขสายพันธุ์ลากเลื่อนขนานแท้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Arctic หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
อิลลูลิแสท - นุก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

…….. น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนุก  (NUUK) โดยสาการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ GL502

…….. น. ถึงเมืองนุก  (NUUK) เมืองหลวงของประเทศมีความเจริญเทียบเท่าเมืองในยุโรป มีมหาวิทยาลัยกรีนแลนด์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สนามกีฬาทั้งในกลางแจ้งและในร่ม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติกรีนแลนด์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ห้างสรร พสินค้าอันทันสมัย และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและที่ทำการของรัฐบาล นำท่านชม Old Colonial Harbour ซึ่งรอบ ๆ มีบ้านเรือนแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยุค 50S-70S

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Han Egdge หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
นุก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ Targa ชมภูมิทัศน์อันงดงามของผืนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่เป็นทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝั่งทะเล…ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตาของธารน้ำแข็ง Narsap Sermia 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมหมู่บ้านร้าง Qoornoq หมู่บ้านชาวประมงมาก่อนแต่รัฐบาลกลางได้ขอให้ประชาชนอพยพออกไปที่เมือง Nuuk เนื่องจากการดูแลจากส่วนกลางที่ทำได้ลำบาก ปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองร้าง จะมีเฉพาะนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยว หรืออดีตเจ้าของบ้านอาจจะกลับมาพักอาศัยชั่วคราวในช่วงฤดูร้อน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Han Egdge หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
นุก - คังเกอร์ลุสซวก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……. น.  ออกเดินท่านสู่ เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่GL502

……. น.  (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ รถโดยสารแบบ Off-Road

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ Ice Cap Point 660 คือชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Kangerlussuaq หรือเทียบเท่า

วันที่ 9
คังเกอร์ลุสซวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสกับ ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) หน้าผาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่านอยู่ตรงหน้า ท่านอาจจะได้พบกับ Musk Ox ดาราดังของที่นี่และเรนเดียร์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งนกสายพันธุ์ต่างๆ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านสัมผัสต่อกับ ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Kangerlussuaq หรือเทียบเท่า

วันที่ 10
คังเกอร์ลุสซวก - โคเปนเฮเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

…….. น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ GL782

…….. น. ถึงเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Radisson Clarion Airport Hotel

*.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*.

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 11
โคเปนเฮเก้น - ประเทศไทย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

13.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  (TG) เที่ยวบินที่  TG951

วันที่ 12
ประเทศไทย

06.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(ECONOMY CLASS) + ค่าตั๋วเครื่องบินภายในที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมี
ความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าวีซ่า
9. ค่าทิป

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าใช้จ่าต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
**เงื่อนไขการจอง**
*.*.*. หลังจากมีการมัดจำทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจำทั้งหมด*.*.*.
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

กรณียกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผู้เดินทาง
ที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
– กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
– กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….
– หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
– นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน – เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

ช่วงเดินทาง
01/11/2022 12/11/2022
จำนวน
ราคา
229,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กรีนแลนด์ แสงเหนือกรีนแลนด์
เดินทาง 01/11/2022 12/11/2022
*** เด็กต่ำกว่า 12 ปี กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 195,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 48,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/11/2022 02/12/2022
  จำนวน
  ราคา
  229,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กรีนแลนด์ แสงเหนือกรีนแลนด์
  เดินทาง 22/11/2022 02/12/2022
  *** เด็กต่ำกว่า 12 ปี กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 195,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 48,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/11/2022 09/12/2022
   จำนวน
   ราคา
   229,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กรีนแลนด์ แสงเหนือกรีนแลนด์
   เดินทาง 29/11/2022 09/12/2022
   *** เด็กต่ำกว่า 12 ปี กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 195,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 48,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    06/12/2022 17/12/2022
    จำนวน
    ราคา
    229,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กรีนแลนด์ แสงเหนือกรีนแลนด์
    เดินทาง 06/12/2022 17/12/2022
    *** เด็กต่ำกว่า 12 ปี กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 195,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 48,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/12/2022 24/12/2022
     จำนวน
     ราคา
     229,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กรีนแลนด์ แสงเหนือกรีนแลนด์
     เดินทาง 13/12/2022 24/12/2022
     *** เด็กต่ำกว่า 12 ปี กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 195,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 48,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/12/2022 07/01/2023
      จำนวน
      ราคา
      249,900.- บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กรีนแลนด์ แสงเหนือกรีนแลนด์
      เดินทาง 27/12/2022 07/01/2023
      *** เด็กต่ำกว่า 12 ปี กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 215,900 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 48,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • ต.ค.65 - ธ.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 13,999 บาท
       • ต.ค.65 - ธ.ค.65
       • 4 วัน 3 คืน
       เริ่มต้น 16,888 บาท
       • ธ.ค.65
       • 5 วัน 3 คืน
       เริ่มต้น 41,900 บาท