บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน
13,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Bangkok Airways
สายการบิน

-สะพานแห่งความรัก
-สะพานมังกร
-สะพานญี่ปุ่น
-หมู่บ้านกั๊มทาน
-ล่องเรือกระด้ง
-วัดเทียนมู่
-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
-ตลาดดองบา
-พระราชวังเว้
-บานาฮิลล์
-กระเช้าลอยฟ้า
-โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
-GOLDEN BRIDGE
-สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค
-วัดหลินอึ๋ง
-หาดหมีเค

ISR-109-218

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 13.30

  พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์

 • 16.20

  เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG997

 • 18.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม

  ชม สะพานแห่งความรัก

  วิว สะพานมังกร

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน

  ชม สะพานญี่ปุ่น

  ขอพร ศาลเจ้าโบราณ

  เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน

  ล่องเรือกระด้ง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองเว้

  แวะ ร้านไม้ไผ่

  นำท่านสู่ วัดเทียนมู่

  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

  เดินทางไปยัง ตลาดดองบา

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ พระราชวังเว้

  แวะ ร้านเยื่อไม้

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  บานาฮิลล์

  กระเช้าลอยฟ้า

  นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์

  ชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR

  ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง

  ชม หาดหมีเค

  ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

  ได้เวลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน

 • 18.55

  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG998

 • 20.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
  และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง  
    กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
    อัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให้

  โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ 

   บิน) **

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
  กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ