บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปชลบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล สัตหีบ-เกาะแสมสาร วันเดย์ทัวร์

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปชลบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล สัตหีบ-เกาะแสมสาร วันเดย์ทัวร์
1,399฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • สัตหีบ
 • เกาะแสมสาร
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
 • เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
 • เขาชีจรรย์
 • ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
ISR-111-760

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สัตหีบ-เกาะแสมสาร-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย- เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร-เขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
 • 06.00

  นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

 • 06.30

  พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 08.00

  นำท่านเดินทางถึง จ.ชลบุรี นำท่านเดินทางสู่เขต อ.สัตหีบ ท่าเรือเขาหมาจอ ให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณท่าเรือ ระหว่างรอตั๋วโดยสารเรือข้ามสู่เกาะแสมสาร จากนั้นนำท่านโดยสารรถต่อเข้าสู่หาดลูกลม ให้เวลาท่านได้เก็บภาพถ่ายที่สวยงามจากจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปหลายจุดด้วยกัน เดินเล่นเก็บบรรยากาศและอิสระให้รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดเทียนเพื่อล่องเรือกลับสู่ท่าเรือเขาหมาจอ 

 • บ่าย

  นำท่านแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยในบริเวณเขาหมาจอ ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือน้ำลึกจุกเสม็ด แวะชมและถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขาชีจรรย์ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.ชลบุรี ให้ท่านกราบสักการะและเก็บภาพกับฉากหลังที่เป็นผาแกะสลักที่มีพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดินทางสู่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ไม่ไกลจากเมืองพัทยา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ       

 • 18.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

**ออกเดินทางได้ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ