บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวลุยๆ ตะลุยสังขละ ไปกาญนะจ๊ะบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวลุยๆ ตะลุยสังขละ ไปกาญนะจ๊ะบุรี 2 วัน 1 คืน
4,599฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดหินแท่นลำภาชี – ด่านเจดีย์สามองค์  อ.สังขละบุรี - เจดีย์พุทธคยา - โบสถ์จมน้ำ - สะพานมอญ
วัดวังเววิการาม – เจดีย์พุทธคยา – สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แม่บัวคำ

ISR-050-754

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กาญจนบุรี – วัดหินแท่นลำภาชี – ด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี - เจดีย์พุทธคยา - โบสถ์จมน้ำ - สะพานมอญ
 • 05:00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปตท วิภาวดี

 • 06.00

  คณะเดินทางมุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี

 • 10.00

  คณะเดินทางมาถึงวัดหินแท่นลำภาชี นำพาทุกท่านชม อุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้าน หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ วัดหินแท่นลำภาชี กราบนมัสการหลวงพ่อทันใจ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านโอโย้ะ

 • 13.00

  นำทุกท่านแวะซื้อของ ณ ด่านเจดีย์สามองค์  เส้นทางย้อนอดีตของสยามประเทศ ครั้งพม่าใช้เป็นช่องทางยกทัพแล้วเก็บภาพเป็นที่ระลึกและมีสินค้าให้ได้เลือกซื้อ

 • เย็น

  นำท่าน ล่องเรือชมโบสถ์และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) ซึ่งท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นและต้องถูกทิ้งล้างให้จมน้ำมากว่ายี่สิบปี

 • ค่ำ

  นำพาทุกท่านเดินทางไปช็อปปิ้ง อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินสังขละบุรี

 • 21.00

  นำพาทุกท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก บุญเสริมเติมสุขรีสอร์ท หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2 สะพานมอญ – วัดวังเววิการาม – เจดีย์พุทธคยา – สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แม่บัวคำ
 • 05:00

  ตื่นเช้าแต่งกายแบบชาวมอญ ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ หมู่บ้านมอญ ค่าชุดตักบาตรพระ 

 • 10.00

  ได้เวลาเช็คเอาท์ ไปกราบสักการะสังขารอริยสงฆ์ หลวงพ่ออุตตมะ ณ วัดวังก์วิเวการาม และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเจดีย์พุทธคยา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสีแดง นำพาทุกท่านไปยังจุดเช็คอินที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

 • 13.30

  เดินทางไปซื้อของฝาก ณ ร้านแม่บัวคำ หลากหลายของฝากชั้นนำชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี วุ้นเส้นท่าเรือ วุ้นหลากรสชาติกว่า 10 รสให้ได้ชิม

 • 17.00

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ....

เงื่อนไข

 • รถตู้ vip ปรับอากาศ ขนาด 9 ที่นั่ง ตามรายการที่ระบุ
 • อาหาร 3 มื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศน์
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • โรงแรมที่พัก 1 คืน
 • ค่าเรือนำเที่ยว 3 วัด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • เดินทางขึ้นต่ำ 6 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ไม่รวมทิปไกด์และคนขับนำเที่ยว
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 6. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 7. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 8. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 9. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ