บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ พาเที่ยว ปาย-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ พาเที่ยว ปาย-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
4,899฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

เมืองปาย-สะพานพระวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2-ปายแคนยอน-ชมวิวเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น
ถนนคนเดินปาย - ชมวิวทะเลหมอก-นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู้-เที่ยวหมู่บ้านชาวจีนยูนนานสันติชล
ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว-บ้านห้วยเสือเฒ่า-วัดพระธาตุดอยกองมู - สะพานไม้ซูตองเป้ ใส่บาตรยามเช้า-บ้านรักไทย-ปางอุ๋ง                   

ISR-009-708

แผนการเดินทาง

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารมาตรฐานทัวร์ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าพาหนะท้องถิ่นในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ