บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์...นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์...นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 3 วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา • สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ • อุทยานธรรม(เจดีย์ลอยฟ้า) • สะพานไม้อ่าวเตล็ด • แกรนด์แคนยอนขนอม
เมืองนครศรีธรรมราช • วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) • วัดเจดีย์ไอ้ไข่ • ไข่เค็มไชยา • แหล่งซื้อของฝากศาลพ่อตาหินช้าง

ISR-063-681

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • สุราษฎร์ธานี
 • 17.00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั้มบางจาก สาขาพรานนก หน้าร้านยำคุณแม่ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อทุกท่าน โดยมีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับทุกท่าน

 • 18.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถบัส V.I.P ปรับอากาศ

  ( อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย )

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี • ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา • สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ • อุทยานธรรม(เจดีย์ลอยฟ้า) • สะพานไม้อ่าวเตล็ด • แกรนด์แคนยอนขนอม • ที่พักเมืองสุราษฎร์
 • 06.00

  เดินทางถึง สุราษฎร์ธานี แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของบรรยากาศอันสวยงามของทะเลสาบกว้างใหญ่

  นำทุกท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ เป็นอีกจุดเช็คอินที่แนะนำให้มา บริเวณสะพานแขวนเขาพัง นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ได้ทั้งตอนเช้ากับตอนเย็น 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นำท่านสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมา

  นำทุกท่านถ่ายรูปสุดชิคที่ใครๆก็ไม่พลาดเช็คอินที่นี่ ขนอมแกรนด์แคนยอน พื่นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นลานหินและดินสีขาว มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั่งตระหงานขึ้นมาโดดเด่นกลางแอ่งน้ำสีเขียว กลายเป็นภาพที่แปลกตา ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาในเส้นทางนี้นิยมแวะมาถ่ายภาพพอรตเทรตเท่ๆ เพราะมีจุดถ่ายภาพน่าสนใจหลายมุม นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 3 เมืองนครศรีธรรมราช • วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) • วัดเจดีย์ไอ้ไข่ • ไข่เค็มไชยา • แหล่งซื้อของฝากศาลพ่อตาหินช้าง • กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ“วัดคงคาล้อม” จากนั้น นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ( ตาไข่ ) เป็นเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย

                 

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางกลับให้ท่านได้แวะซื้อของฝาก ไข่เค็ม อ.ไชยา และแหล่งซื้อของฝากศาลพ่อหินช้าง

 • 00.00

  เดินทางถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ