บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์..นครศรีธรรมราช ขอพรวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 4 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์..นครศรีธรรมราช ขอพรวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 4 วัน 1 คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนังตะลุงสุชาติ ● วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร                        

ISR-063-680

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 19.30

  พร้อมกันที่*จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า)*โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 20.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัส V.I.P

  *บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ*

วันที่ 2 กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนังตะลุงสุชาติ
 • 08.15

  ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน

 • เช้า

  นำท่าน อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง *โกปี๊* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่านได้ลิ้มลองอีกมากมาย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ นำท่านสู่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำรูป 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ● แวะซื้อของฝากสุราษฎร์ธานี
 • เช้า

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร นำทุกท่านซื้อของฝากชื่อดังเมือง สุราษฎร์ธานี อาทิเช่น อาหารทะเลแห้ง ไข่เค็ม และอีกมากมาย

 • 17.00

  บริการอาหารเย็น

 • 18.00

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 4 ราษฎร์ธานี ● เดินทางถึง(กรุงเทพฯ)
 • 04.00

  เดินทางถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ