บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ หลงฮัก...รักษ์น่าน น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ หลงฮัก...รักษ์น่าน น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4วัน 2คืน
7,299฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ชมวิวดอยเสมอดดาว
 • วัดหนองบัว
 • จุดชมวิว 1715
 • บ่อเกลือ
 • พระธาตุแช่แห้ง
 • วัดช้างค้ำ
 • งาช้างดำ
 • วัดภูมินทร์ ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่าน
 • พระธาตุช่อแฮ
ISR-178-400

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-น่าน
 • 19.00

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน วิภาวดีรังสิต

 • 19.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

วันที่ 2 ชมวิวดอยเสมอดาว-วัดหนองบัว- จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา -บ่อเกลือ
 • 05.30

  รุ่งอรุณที่ อ.นาน้อย จ.น่าน นำท่านล้างหน้าล้างตา ณ จุดพักรถปั๊มน้ำมัน
  จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ขึ้นสู่ ดอยเสมอดาว ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงาม อากาศที่หนาวเย็น
  และชมจุดชมวิว ผาหัวสิงห์ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า

 • 07.30

  บริการอาหารเช้า

 • 08.30

  เดินทางสู่ อ.ท่าวังผา ตามเส้นทางลอยฟ้าที่อยู่บนสันเขาที่สวยงาม เชิญท่านพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม

 • 11.30

  นำท่านเข้าชม วัดหนองบัว วัดไทลื้อที่เก่าแก่ ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ.2405 ให้ท่านกราบพระประธานเพื่อขอพร และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
  เก่าแก่และสวยงาม

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ  ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ เหนือเทือกดอยขุนเขาที่ลับซับซ้อนทางฟากฝั่งทิศตะวันออกของภาคเหนือ เป็นที่รู้จักกันในชื่อเทือกเขาหลวงพระบาง

 • 14.00

  แวะถ่ายรูปที่ จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาหลวงพระบาง
  อยู่บนภูเขา และนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ

 • 15.00

  เดินทางถึง อ.บ่อเกลือ  นำท่านชมแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์
  ชมการผลิตเกลือแบบชาวบ้าน ที่มีมาแต่โบราณ ถือว่าเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ของทางภาคเหนือ

 • 17.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 น่าน-หอศิลป์ริมน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์-ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่าน-วัดช้างค้ำ
 • 07.00

  รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามสันเขา ทิวทัศน์ที่งดงามยามเช้า

 • 10.00

  นำท่านเข้าชม หอศิลป์ริมน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัยปราบริปู อาคารหอศิลป์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

 • 11.00

  เดินทางถึงตัวเมืองน่าน นำท่านกราบนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.30

  นำท่านเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญของ จ.น่าน ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่านชมโบราณวัตถุต่างๆได้ภายในพิพิธภัณฑ์

 • 14.30

  นำท่านเที่ยวชมวัดต่างๆที่สำคัญ อาทิ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยชมภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” 
  เที่ยวชม วัดช้างค้ำ  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา

 • 16.00

  เที่ยวชม วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตรบรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่

 • 16.45

  จากนั้นนำท่านสู่ วัดศรีพันต้น วัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นสีทองเหลืองอร่ามสะดุดตา ลวดลายป็นปั้นที่สวยงาม รูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียร หน้าวิหาร

 • 17.30

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ

 • 19.30

  หลังอาหาร นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินน่าน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินพื้นเมือง ในบรรยากาศยามค่ำคืน
  ได้ตามอิสระ

วันที่ 4 น่าน-แพร่- พระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่

 • 10.00

  ถึง จ.แพร่ นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาลให้ท่านได้สักการะ
  เพื่อความเป็นสิริมงคล

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 12.30

  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ และของฝากทางเหนือ อ.เด่นชัย และออกเดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค์ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอิสระบนรถ

 • 17.00

  บริการอาหารค่ำ

 • 22.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าอาหาร 10  มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 6. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ), ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ"
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ